Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 21 > >>
 

Eksperimentalna študija porazdelitve deleža plinaste faze v dvodelni koloni z mehurčki

 
Assist. Prof. Andrej Bombač, PhD., University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering
 
Povzetek:
V prispevku je prikazana porazdelitev lokalnega deleža plinaste faze (LVF) v pilotni dvodelni koloni z mehurčki premera 0,63 m, kjer je bilo izvedeno mešanje zraka in vode s statičnim mešalom. Zaradi pomanjkanja tovrstnih podatkov v literaturi je bil LVF izmerjen na 342 vozliščih v navpični polovični ravnini kolone. Z lokalno detekcijo faz v določeni točki s pomočjo uporovne sondo in nadaljnjim postopkom fazne diskriminacije sondnega signala smo omogočili kvantitativno vrednotenje faz v pilotni koloni z mehurčki. Majhne razlike med volumsko integriranimi vrednostmi LVF in izmerjenimi globalnimi prirastki plinaste faze, temelječimi na spremembah višine gladine, so pokazale dobro ujemanje v vseh obravnavanih režimih.
 
Ključne besede:
dvodelna kolona z mehurčki, uporovna sonda, lokalni delež plinaste faze, volumski delež plinaste faze, prirastek plinaste faze
 
pdfEksperimentalna študija porazdelitve deleža plinaste faze v dvodelni koloni z mehurčki (.pdf 689KB)
 

 

Certificiranje v skladu z metodo Cradle to Cradle®

 
Mag. Marko Krajner, univ. dipl. inž., 3ZEN, d. o. o., Ljubljana;
Izr. prof. dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 
Izvlećek:
Koncept Od zibelke do zibelke (Cradle to Cradle®) opredeljuje in razvija ponovno uporabo produktov. V primerjavi s tradicionalnim recikliranjem ta ohranja enako raven kakovosti surovin skozi življenjske cikle več izdelkov, uporabljajo pa se samo varne kemikalije.

Produkti so razviti v skladu z načelom, da se ohrani kakovost surovin skozi več življenjskih ciklov, tudi če upoštevamo uporabo, proizvodne procese in ponovno uporabo. To pomeni: nič odpadkov, saj se vse sestavine obravnavajo kot hranila za naslednji cikel. Pravi materiali so vključeni v določene cikle (metabolizem) ob pravem času in na pravem kraju.

Takšen pristop krožnega gospodarstva analizira ekonomiko recikliranja v verigi dodane vrednosti, kar povzroča ustvarjanje prihodka iz recikliranih materialov. Cradle to Cradle® opredeljuje ohranjanje kakovosti kot tudi ekonomičnost poslovanja v verigi dodane vrednosti. Ponovna uporaba materialov iz produktov Cradle to Cradle® omogoča, da je cena materialov čim bližja nabavni ceni surovin. Tudi če se zaradi predelave ali čiščenja pojavijo dodatni stroški, so ti še vedno nižji od tržne cene vhodnega materiala.

Model Cradle to Cradle® prenaša do industrijskih sistemov načelo »kakovost je enaka količini«. Tok materialov je projektiran tako, da je koristen in uporaben za obnovo in ohranjanje bioloških in tehničnih virov. Ta pristop izhaja iz težnje po upočasnjevanju in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

Predstavljeni bodo prebojni projekti in inovacije podjetij Bayonix, Werner & Mertz, Wolford in Bicar.
 
Ključne besede: Cradle to Cradle, Od zibelke do zibelke, trajnostni razvoj, certificiranje
 
pdfCertificiranje v skladu z metodo Cradle to Cradle® (.pdf 1.1MB)
 

 

Vzdrževanje hidravličnih naprav – 5. del

 
Doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Povzetek
V tem prispevku bomo predstavili, kako po pravilnih postopkih prvič ali pa po menjavi hidravlične sestavine zaženemo hidravlično napravo. Nepravilen zagon hidravlične naprave pogosto vpliva na prezgodnjo odpoved in zastoje proizvodnje. Sledi še utemeljitev, kako pomembna je kakovostna analiza okvar hidravličnega sistema, saj nam prihrani čas in denar.
 
 
pdfVzdrževanje hidravličnih naprav – 5. del (.pdf 455KB)
 

 

Srednji čas do okvare hidravličnih ventilov

 
Nejc Novak, dipl. inž. (UN); Doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček:
V današnjem času se daje velik poudarek na varnost in zanesljivost naprav. Eden izmed novejših standardov glede varnosti strojev in naprav je SIST EN ISO 13849-1. Pomembnejša tema v omenjenem standardu je določitev srednjega časa do okvare sestavine oziroma celotne naprave. Cilj naloge je določitev srednjega časa do okvare (MTTF) hidravličnega zavornega ventila. Ta je namenjen zaviranju delovnih strojev in je zato ključni člen zavornega sistema. Ker je ventil hkrati tudi varnostni del krmilnega sistema, je pri njegovi morebitni okvari ogrožena varnost ljudi, zato je potrebno analitično in eksperimentalno dokazati uporabno dobo zavornega ventila. Izvedli smo trajnostni test petih zavornih ventilov. Po 1000-ih urah testiranja smo test ustavili in izračunali srednji čas do okvare ventila. Noben od ventilov se ni okvaril med testiranjem.
 
Ključne besede:
hidravlični zavorni ventil, srednji čas do okvare (MTTF), zanesljivost, varnostna funkcija, stopalka, preizkuševališče, izstopni delovni tlak
 
pdfSrednji čas do okvare hidravličnih ventilov (.pdf 770KB)
 

 

Uporaba sodelujočega robota in obogatene resničnosti na primeru aplikacije sestavljanja

 
Simon Erjavec, prof. dr. Matjaž Mihelj, univ. dipl. inž., prof. dr. Marko Munih, univ. dipl. inž., dr. Sebastjan Šlajpah, univ. dipl. inž.; vsi Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 
Izvleček:
Robotske sodelovalne aplikacije omogočajo združevanje prednosti robota in operaterja, kar pripomore k hitrejšemu, enostavnejšemu in hkrati bolj učinkovitemu izvajanju nalog. Razvili smo sistem, ki temelji na robotu ABB YuMi in omogoča interaktivno sodelovanje robota in operaterja za izvedbo naloge sestavljanja. Pristop je nadgrajen z uporabo robotskega vida ter obogatene resničnosti za posredovanje informacij operaterju med izvajanjem naloge. Integrirani sistem smo preizkusili na primeru sestavljanja mehanizma za linearni pomik.
 
Ključne besede:
sodelujoči robot, sodelovalna aplikacija, sestavljanje, robotski vid, obogatena resničnost
 
pdfUporaba sodelujočega robota in obogatene resničnosti na primeru aplikacije sestavljanja (.pdf 522KB)
 

 

Vzdrževanje hidravličnih naprav – 4. del

 
Doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
V tretjem delu Vzdrževanja hidravličnih naprav smo predstavili temperaturno-viskozno razmerje za hidravlično kapljevino, določitev ustreznega razreda viskoznosti, kako omejimo zgornji nivo delovne temperature hidravlične kapljevine, kako preprečimo poškodbe zaradi povišanih temperatur ter omejimo vzroke visokih temperatur hidravlične kapljevine.
 
 
pdfVzdrževanje hidravličnih naprav – 4. del (.pdf 637KB)
 

 

Eksperimentalno preverjanje tokovnih sil v hidravličnih ventilih

 
Blaž Bobnar, mag. inž. str., Iskra Pio, d. o. o., Šentjernej;
mag. Anže Čelik, univ. dipl. inž., Poclain Hydraulics, d. o. o., Žiri;
doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani,  Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček:
Tokovna sila je ena od sil, ki delujejo na krmilni bat in pomembno vplivajo na delovanje ventila. Za eksperimentalno preverjanje tokovnih sil smo razvili dva tipa merilnega sistema. Pri prvem smo tokovno silo merili z merilnikom sile, pri drugem pa z elektrodinamičnim aktuatorjem, ki deluje na principu zvoka. Tokovno silo meri posredno preko električnega toka. Tokovne sile smo merili pri različnih pogojih toka kapljevine, različnih odprtjih ventila in različnih pretokih. Po analizi izmerjenih vrednosti smo eksperimentalne rezultate primerjali z rezultati predhodno izvedene numerične simulacije. Numerične simulacije smo izvedli v podjetju Poclain Hydraulics. Ugotovili smo, da se eksperimentalni rezultati večinoma ujemajo z numerično simulacijo. Izjema so določena odstopanja, ki so posledica težav pri meritvah. 
 
Ključne besede:
tokovne sile, hidravlični ventili, numerične simulacije, meritve, simetrični pogoji, nesimetrični pogoji
 
pdfEksperimentalno preverjanje tokovnih sil v hidravličnih ventilih (.pdf 757KB)
 

 

Tribološki testi s hidravličnimi črpalkami ob konstantni obremenitvi

 
Prof. dr. Darko Lovrec, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Vito Tič, univ. dipl. Inž.,  oba Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček:
Ena od najpomembnejših nalog hidravlične tekočine je zagotavljanje ustreznih mazalnih lastnosti v celotni obratovalni dobi hidravličnega sistema. Manjša obraba komponente in ohranjanje njene učinkovitosti sta zato primarni nalogi tako proizvajalcev hidravlične tekočine kot proizvajalcev komponent. Neustrezne lastnosti hidravlične tekočine v veliki meri vplivajo na degradacijo komponent in zanesljivost delovanja celotne naprave. V ta namen je bilo razvitih veliko testov, med katerimi imajo pomembno vlogo testi s hidravličnimi tekočinami.

Prispevek podaja pregled različnih testov za testiranje triboloških lastnosti hidravličnih tekočin, pri čemer so uporabljene hidravlične črpalke konstantne iztisnine, praviloma obremenjene s konstantnim tlakom. Poudarek je na študiji osnovnih značilnosti tovrstnih testov, vključujoč vrsto uporabljene črpalke, predstavljeni so osnovni obratovalni pogoji posameznega testa, velikost instalirane moči testne naprave, obseg potrebne opreme za izvedbo testa ter količina testirane tekočine.
 
Ključne besede:
hidravlične tekočine, mazalne lastnosti, testi s črpalkami, konstantna iztisnina, konstantna obremenitev
 
pdfTribološki testi s hidravličnimi črpalkami ob konstantni obremenitvi (.pdf 699KB)
 

 

Razvoj in preizkus delovanja inteligentnega diferenčnega tlačnega pogona s sistemom za odpravo nihanj iSET

 
Tomaž Kos, mag. inž.,
dr. Janko Pevtrovčič, univ. dipl. inž., oba  Institut Jožef Stefan, Ljubljana;
Zoran Šaponia, univ. dipl. inž.,
dr. Bojan Musizza, univ. dipl. inž.,
Gregor Podržaj, dipl. inž.,
Sašo Strajnar, dipl. inž., vsi Danfoss Trata, d. o. o., Ljubljana;
doc. dr. Damir Vrančić, univ. dipl. inž., Institut Jožef Stefan, Ljubljana
 
Izvleček:
Diferenčne regulatorje tlaka uporabljamo povsod tam, kjer je potrebno zagotoviti stabilen tlak v posameznih vejah hidravličnega sistema. Večinoma jih uporabljamo kot posredni člen med toplotno postajo in odjemalcem toplote v stavbi ali skupini stavb. Tako jih pogosto srečamo v toplovodnih omrežjih in sistemih HVAC. Konvencionalni diferenčni regulatorji prispevajo k stabilizaciji toplotnega sistema, vendar pa včasih niso kos velikim spremembam odjema toplote med zimsko in poletno sezono. V toplejših mesecih lahko zaradi manjših odprtosti regulacijskih ventilov prihaja do nihanj v sistemu. V prispevku sta opisana razvoj in delovanje novega tlačnega regulatorja Virtus proizvajalca Danfoss, ki s pomočjo vgrajenega sistema za odpravo nihanja iSET samodejno uravnava diferenčni tlak in tako zagotavlja stabilno delovanje hidravličnega sistema. Pogon Virtus smo preizkusili tudi neposredno na dveh toplotnih podpostajah daljinskega ogrevanja: na toplotni podpostaji v naselju Newbury v veliki Britaniji in na toplotni podpostaji v naselju privatnih hiš Giessen v Nemčiji. Iz rezultatov poizkusa sledi, da je sistem iSET učinkovito odpravil nihanja ter samodejno prilagodil tlak trenutnim potrebam uporabnikov.

 
Ključne besede:
diferenčni tlačni pogon, adaptivni sistem, odprava nihanj
 
pdfRazvoj in preizkus delovanja inteligentnega diferenčnega tlačnega pogona s sistemom za odpravo nihanj iSET (.pdf 749KB)
 

 

Razvoj dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem – 2. del

 
Jaka Čadež, univ. dipl. inž., 
mag. Anže Čelik, univ. dipl. inž., oba Poclain Hydraulics, d. o. o., Žiri
 
Izvleček
Dvopotni tokovni ventil s tlačnim kompenzatorjem predstavlja v hidravliki člen, ki omogoča kontroliranje količine toka fluida (tj. pretoka), posledično pa tudi hitrosti izvršilnih elementov. Omenjeno funkcionalnost je sicer mogoče doseči tudi s črpalko z nastavljivo iztisnino, vendar je z uporabo namenskega ventila to mogoče izvesti precej enostavneje. Tovrstni ventil ima vgrajen tlačni kompenzator, ki vzdržuje konstanten padec tlaka (med vhodno in izhodno stranjo ventila), posledično pa se z nastavljivimi režami določa potrebna količina pretoka.

V prispevku je prikazan postopek razvoja dvopotnega ventila s tlačnim kompenzatorjem. Glede na ciljano področje uporabe (mobilne aplikacije) se za tovrstni ventil zahteva visok delovni tlak (do 500 barov) pri predpisanem nazivnem pretoku (do 100 l/min). Pri tovrstnih aplikacijah so želene stabilnost delovanja v celotnem področju obratovanja in nizke energijske izgube v ventilu.

Uvodoma sta predstavljena osnovni princip delovanja dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem in tipičen primer vgradnje. Nadalje so prikazani teoretične osnove preračuna tokovnega ventila, razvojne aktivnosti na ključnih detajlih ter koraki do njihove optimizacije.

Eksperimentalno izmerjene karakteristike dvopotnega tokovnega ventila so v nadaljevanju primerjane z rezultati simulacij. Začetno neujemanje je bilo vzrok za podrobnejšo analizo obstoječega koncepta. Dodatna razvojna iteracija je odpravila pomanjkljivosti na ventilu, ponovna primerjava med eksperimentalnim in numeričnim pristopom pa je pokazala precej boljše ujemanje rezultatov oz. karakteristik dvopotnega tokovnega ventila.

Na osnovi uspešnega razvoja osnovne funkcije dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem bo slednja razširjena na celotno družino tokovnih ventilov (tj. za različne nazivne pretoke).
 
Ključne besede:
hidravlika, tlačni kompenzator, tokovni ventil, padec tlaka, razvoj, simulacije
 
pdfRazvoj dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem – 2. del (.pdf 870KB)
 

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 21 > >>

Novice

 
 
Letos izjemno uspešno »Stičišče znanosti in gospodarstva« tudi na 52. MOS-u v Celju
Na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, v Celju so se že četrtič, v »Stičišču znanosti in gospodarstva«, ki je projekt Ministrs... »
 
 
29. Tehniški posvet vzdrževalcev Slovenije
Program  posvetovanja
Otočec, 9. in 10. oktober 2019 »
 
 
Podelitev nagrad SLO manus na Dnevu inovativnosti 2019
Manus simbolizira pogum in prizadevanja za raziskovanje novih tehnologij na področju uporabe tribo-polimerov. V podjetju HENNLICH spodbujamo lokalne ... »
 

Izpostavljamo znanstvene in strokovne članke

   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.