Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 21 > >>
 

Srednji čas do okvare hidravličnih ventilov

 
Nejc Novak, dipl. inž. (UN); Doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček:
V današnjem času se daje velik poudarek na varnost in zanesljivost naprav. Eden izmed novejših standardov glede varnosti strojev in naprav je SIST EN ISO 13849-1. Pomembnejša tema v omenjenem standardu je določitev srednjega časa do okvare sestavine oziroma celotne naprave. Cilj naloge je določitev srednjega časa do okvare (MTTF) hidravličnega zavornega ventila. Ta je namenjen zaviranju delovnih strojev in je zato ključni člen zavornega sistema. Ker je ventil hkrati tudi varnostni del krmilnega sistema, je pri njegovi morebitni okvari ogrožena varnost ljudi, zato je potrebno analitično in eksperimentalno dokazati uporabno dobo zavornega ventila. Izvedli smo trajnostni test petih zavornih ventilov. Po 1000-ih urah testiranja smo test ustavili in izračunali srednji čas do okvare ventila. Noben od ventilov se ni okvaril med testiranjem.
 
Ključne besede:
hidravlični zavorni ventil, srednji čas do okvare (MTTF), zanesljivost, varnostna funkcija, stopalka, preizkuševališče, izstopni delovni tlak
 
pdfSrednji čas do okvare hidravličnih ventilov (.pdf 770KB)
 

 

Uporaba sodelujočega robota in obogatene resničnosti na primeru aplikacije sestavljanja

 
Simon Erjavec, prof. dr. Matjaž Mihelj, univ. dipl. inž., prof. dr. Marko Munih, univ. dipl. inž., dr. Sebastjan Šlajpah, univ. dipl. inž.; vsi Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 
Izvleček:
Robotske sodelovalne aplikacije omogočajo združevanje prednosti robota in operaterja, kar pripomore k hitrejšemu, enostavnejšemu in hkrati bolj učinkovitemu izvajanju nalog. Razvili smo sistem, ki temelji na robotu ABB YuMi in omogoča interaktivno sodelovanje robota in operaterja za izvedbo naloge sestavljanja. Pristop je nadgrajen z uporabo robotskega vida ter obogatene resničnosti za posredovanje informacij operaterju med izvajanjem naloge. Integrirani sistem smo preizkusili na primeru sestavljanja mehanizma za linearni pomik.
 
Ključne besede:
sodelujoči robot, sodelovalna aplikacija, sestavljanje, robotski vid, obogatena resničnost
 
pdfUporaba sodelujočega robota in obogatene resničnosti na primeru aplikacije sestavljanja (.pdf 522KB)
 

 

Vzdrževanje hidravličnih naprav – 4. del

 
Doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
V tretjem delu Vzdrževanja hidravličnih naprav smo predstavili temperaturno-viskozno razmerje za hidravlično kapljevino, določitev ustreznega razreda viskoznosti, kako omejimo zgornji nivo delovne temperature hidravlične kapljevine, kako preprečimo poškodbe zaradi povišanih temperatur ter omejimo vzroke visokih temperatur hidravlične kapljevine.
 
 
pdfVzdrževanje hidravličnih naprav – 4. del (.pdf 637KB)
 

 

Eksperimentalno preverjanje tokovnih sil v hidravličnih ventilih

 
Blaž Bobnar, mag. inž. str., Iskra Pio, d. o. o., Šentjernej;
mag. Anže Čelik, univ. dipl. inž., Poclain Hydraulics, d. o. o., Žiri;
doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani,  Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček:
Tokovna sila je ena od sil, ki delujejo na krmilni bat in pomembno vplivajo na delovanje ventila. Za eksperimentalno preverjanje tokovnih sil smo razvili dva tipa merilnega sistema. Pri prvem smo tokovno silo merili z merilnikom sile, pri drugem pa z elektrodinamičnim aktuatorjem, ki deluje na principu zvoka. Tokovno silo meri posredno preko električnega toka. Tokovne sile smo merili pri različnih pogojih toka kapljevine, različnih odprtjih ventila in različnih pretokih. Po analizi izmerjenih vrednosti smo eksperimentalne rezultate primerjali z rezultati predhodno izvedene numerične simulacije. Numerične simulacije smo izvedli v podjetju Poclain Hydraulics. Ugotovili smo, da se eksperimentalni rezultati večinoma ujemajo z numerično simulacijo. Izjema so določena odstopanja, ki so posledica težav pri meritvah. 
 
Ključne besede:
tokovne sile, hidravlični ventili, numerične simulacije, meritve, simetrični pogoji, nesimetrični pogoji
 
pdfEksperimentalno preverjanje tokovnih sil v hidravličnih ventilih (.pdf 757KB)
 

 

Tribološki testi s hidravličnimi črpalkami ob konstantni obremenitvi

 
Prof. dr. Darko Lovrec, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Vito Tič, univ. dipl. Inž.,  oba Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček:
Ena od najpomembnejših nalog hidravlične tekočine je zagotavljanje ustreznih mazalnih lastnosti v celotni obratovalni dobi hidravličnega sistema. Manjša obraba komponente in ohranjanje njene učinkovitosti sta zato primarni nalogi tako proizvajalcev hidravlične tekočine kot proizvajalcev komponent. Neustrezne lastnosti hidravlične tekočine v veliki meri vplivajo na degradacijo komponent in zanesljivost delovanja celotne naprave. V ta namen je bilo razvitih veliko testov, med katerimi imajo pomembno vlogo testi s hidravličnimi tekočinami.

Prispevek podaja pregled različnih testov za testiranje triboloških lastnosti hidravličnih tekočin, pri čemer so uporabljene hidravlične črpalke konstantne iztisnine, praviloma obremenjene s konstantnim tlakom. Poudarek je na študiji osnovnih značilnosti tovrstnih testov, vključujoč vrsto uporabljene črpalke, predstavljeni so osnovni obratovalni pogoji posameznega testa, velikost instalirane moči testne naprave, obseg potrebne opreme za izvedbo testa ter količina testirane tekočine.
 
Ključne besede:
hidravlične tekočine, mazalne lastnosti, testi s črpalkami, konstantna iztisnina, konstantna obremenitev
 
pdfTribološki testi s hidravličnimi črpalkami ob konstantni obremenitvi (.pdf 699KB)
 

 

Razvoj in preizkus delovanja inteligentnega diferenčnega tlačnega pogona s sistemom za odpravo nihanj iSET

 
Tomaž Kos, mag. inž.,
dr. Janko Pevtrovčič, univ. dipl. inž., oba  Institut Jožef Stefan, Ljubljana;
Zoran Šaponia, univ. dipl. inž.,
dr. Bojan Musizza, univ. dipl. inž.,
Gregor Podržaj, dipl. inž.,
Sašo Strajnar, dipl. inž., vsi Danfoss Trata, d. o. o., Ljubljana;
doc. dr. Damir Vrančić, univ. dipl. inž., Institut Jožef Stefan, Ljubljana
 
Izvleček:
Diferenčne regulatorje tlaka uporabljamo povsod tam, kjer je potrebno zagotoviti stabilen tlak v posameznih vejah hidravličnega sistema. Večinoma jih uporabljamo kot posredni člen med toplotno postajo in odjemalcem toplote v stavbi ali skupini stavb. Tako jih pogosto srečamo v toplovodnih omrežjih in sistemih HVAC. Konvencionalni diferenčni regulatorji prispevajo k stabilizaciji toplotnega sistema, vendar pa včasih niso kos velikim spremembam odjema toplote med zimsko in poletno sezono. V toplejših mesecih lahko zaradi manjših odprtosti regulacijskih ventilov prihaja do nihanj v sistemu. V prispevku sta opisana razvoj in delovanje novega tlačnega regulatorja Virtus proizvajalca Danfoss, ki s pomočjo vgrajenega sistema za odpravo nihanja iSET samodejno uravnava diferenčni tlak in tako zagotavlja stabilno delovanje hidravličnega sistema. Pogon Virtus smo preizkusili tudi neposredno na dveh toplotnih podpostajah daljinskega ogrevanja: na toplotni podpostaji v naselju Newbury v veliki Britaniji in na toplotni podpostaji v naselju privatnih hiš Giessen v Nemčiji. Iz rezultatov poizkusa sledi, da je sistem iSET učinkovito odpravil nihanja ter samodejno prilagodil tlak trenutnim potrebam uporabnikov.

 
Ključne besede:
diferenčni tlačni pogon, adaptivni sistem, odprava nihanj
 
pdfRazvoj in preizkus delovanja inteligentnega diferenčnega tlačnega pogona s sistemom za odpravo nihanj iSET (.pdf 749KB)
 

 

Razvoj dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem – 2. del

 
Jaka Čadež, univ. dipl. inž., 
mag. Anže Čelik, univ. dipl. inž., oba Poclain Hydraulics, d. o. o., Žiri
 
Izvleček
Dvopotni tokovni ventil s tlačnim kompenzatorjem predstavlja v hidravliki člen, ki omogoča kontroliranje količine toka fluida (tj. pretoka), posledično pa tudi hitrosti izvršilnih elementov. Omenjeno funkcionalnost je sicer mogoče doseči tudi s črpalko z nastavljivo iztisnino, vendar je z uporabo namenskega ventila to mogoče izvesti precej enostavneje. Tovrstni ventil ima vgrajen tlačni kompenzator, ki vzdržuje konstanten padec tlaka (med vhodno in izhodno stranjo ventila), posledično pa se z nastavljivimi režami določa potrebna količina pretoka.

V prispevku je prikazan postopek razvoja dvopotnega ventila s tlačnim kompenzatorjem. Glede na ciljano področje uporabe (mobilne aplikacije) se za tovrstni ventil zahteva visok delovni tlak (do 500 barov) pri predpisanem nazivnem pretoku (do 100 l/min). Pri tovrstnih aplikacijah so želene stabilnost delovanja v celotnem področju obratovanja in nizke energijske izgube v ventilu.

Uvodoma sta predstavljena osnovni princip delovanja dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem in tipičen primer vgradnje. Nadalje so prikazani teoretične osnove preračuna tokovnega ventila, razvojne aktivnosti na ključnih detajlih ter koraki do njihove optimizacije.

Eksperimentalno izmerjene karakteristike dvopotnega tokovnega ventila so v nadaljevanju primerjane z rezultati simulacij. Začetno neujemanje je bilo vzrok za podrobnejšo analizo obstoječega koncepta. Dodatna razvojna iteracija je odpravila pomanjkljivosti na ventilu, ponovna primerjava med eksperimentalnim in numeričnim pristopom pa je pokazala precej boljše ujemanje rezultatov oz. karakteristik dvopotnega tokovnega ventila.

Na osnovi uspešnega razvoja osnovne funkcije dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem bo slednja razširjena na celotno družino tokovnih ventilov (tj. za različne nazivne pretoke).
 
Ključne besede:
hidravlika, tlačni kompenzator, tokovni ventil, padec tlaka, razvoj, simulacije
 
pdfRazvoj dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem – 2. del (.pdf 870KB)
 

 

Obdelava kompleksnih dogodkov pri spremljanju proizvodnega procesa

 
Mag. Tadej Krivec, inž.,
dr. Dejan Gradišar, univ. dipl. inž., 
dr. Miha Glavan, univ. dipl. inž., vsi Institut Jožef Stefan, Ljubljana;
prof. dr. Gašper Mušič, univ. dipl. inž., Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
 
Izvleček: Med glavnimi vidiki pri optimizaciji proizvodnje sta pridobivanje in uporaba podatkov v realnem času. Le na ta način smo lahko učinkoviti pri zagotavljanju kakovosti ali pri čim hitrejšem odkrivanju napak. V ta namen se v sodobnih sestavih uporabljajo sistemi za obdelavo kompleksnih dogodkov (CEP – ang. complex event processing), ki lahko sprejmejo različne tokove podatkov in omogočajo preproste (statične) poizvedbe na širokem naboru dinamičnih podatkov. V prispevku predstavljamo arhitekturno rešitev za sprotno obdelavo kompleksnih dogodkov, ki smo jo demonstracijsko izvedli na primeru zaznavanja napak na proizvodnih napravah z uporabo metode osnovnih komponent in testnih statistik Hotelling in SPE (ang. squared prediction error). Opisan je koncept oknenja za obdelavo velikih tokov podatkov (velepodatki). Arhitekturna zasnova temelji na platformi Microsoft StreamInsight. Podatke smo zgodovinsko in realnočasno analizirali s sistemom za upravljanje podatkovnih baz Microsoft SQL Server. Prikaz podatkov je realiziran z orodjem za poslovno analitiko Power BI.
 
Ključne besede: obdelava kompleksnih dogodkov, zaznavanje napak, proizvodna analitika, PCA, Hotelling, SPE, Microsoft StreamInsight
 
pdfObdelava kompleksnih dogodkov pri spremljanju proizvodnega procesa (.pdf 810KB)
 

 

Vzdrževanje hidravličnih naprav – 3. del

 
Doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž.,  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Povzetek
Vzdrževanje temperature in ustrezne kinematične viskoznosti (viskoznosti v nadaljevanju) HK znotraj optimalnih meja vključuje določitev primernega območja temperature in viskoznosti pri temperaturi okolice, pri kateri deluje obravnavani hidravlični sistem. Najprej si bomo ogledali povezavo med temperaturo HK in viskoznostjo ter kako to vpliva na uporabno dobo hidravličnega sistema in njegovih sestavin.
 
 
pdfVzdrževanje hidravličnih naprav – 3. del (.pdf 853KB)
 

 

Razvoj hidravlične pogonske tehnike skozi čas – 1. del: zgodnji začetki in prve črpalke

 
Izr. prof. dr. Darko Lovrec, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 
Najpomembnejši mejniki razvoja hidravličnega oz. hidrostatičnega prenosa sil in gibanja, njihov pomen za razvoj posameznih vej tehnike ter uvajanje te tehnologije na druga področja tehnike, bodo podrobneje predstavljeni v kronološko sledečih si prispevkih – od prvih zametkov pa vse do današnjega dne. V tem prvem prispevku se bomo posvetili prvim spoznanjem in poskusom uporabe energije vode ter prvim hidravličnim črpalkam, ki so omogočile neodvisnost te tehnike od naravnih virov energije.
 
 
pdfRazvoj hidravlične pogonske tehnike skozi čas – 1. del: zgodnji začetki in prve črpalke (.pdf 1.6MB)
 

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 21 > >>

Novice

 
 
29. Tehniški posvet vzdrževalcev Slovenije
Program  posvetovanja
Otočec, 9. in 10. oktober 2019 »
 
 
Podelitev nagrad SLO manus na Dnevu inovativnosti 2019
Manus simbolizira pogum in prizadevanja za raziskovanje novih tehnologij na področju uporabe tribo-polimerov. V podjetju HENNLICH spodbujamo lokalne ... »
 
 
Delavnica "Priprava uspešnega poslovnega načrta" - 05. september na GZS
V organizaciji KC STV (v okviru SRIP ToP) in soorganizaciji ZING (GZS) bo v četrtek, 5. septembra 2019 na GZS izvedena štiriurna delavnica s področ... »
 

Izpostavljamo znanstvene in strokovne članke

 
 
Nejc Novak, Franc Majdič
Srednji čas do okvare hidravličnih ventilov

 

 
Simon Erjavec, Matjaž Mihelj, Marko Munih, Sebastjan Šlajpah
Uporaba sodelujočega robota in obogatene resničnosti na primeru aplikacije sestavljanja

 

 
   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.