Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 ... 5 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 ... 20 ... 22 > >>
 

Manipulacija cevi s silami pretočnih curkov

 
Davor Eberl, Independent innovator;
Assist. Prof. Franc Majdič, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering
 
Razširjeni povzetek
V prispevku je predstavljena inovacija, namenjena predvsem izboljšanju varnosti pri gašenju požarov. Patentirana rešitev je interdisciplinarna, saj povezuje strojniška, elektro- in računalniška znanja. Vsi obstoječi patenti, ki uporabljajo silo curka, to vedno izkoriščajo samo s konca cevi. To pa zaradi lastne teže cevi in vode v njem omejuje njeno uporabnost. Razporeditev sil curkov vzdolž cevi je logična rešitev problema, kar predstavlja inovacija v tem prispevku [1, 2]. Ko dodamo vsakemu posamičnemu curku vzdolž cevi še možnost nastavitve smeri v dveh oseh in velikosti pretoka, dobimo napravo, ki omogoča lebdenje in kontrolirano gibanje cevi po prostoru.

Slika 1 prikazuje zgradbo osnovne enote patentirane naprave [1, 2], ki jo sestavljajo jedro, ohišje, vrtljiva šoba, trije majhni elektromotorji in drugo. Na sliki 2 je prikazana izračunana odvisnost pretoka vode od tlačne razlike skozi šobo za zagotavljanje konstantne sile curka 10 N. Slika 3 prikazuje tridimenzionalno zasnovo, slika 4 pa izdelan prototip osnovne enote naprave. Pred izdelavo prototipa so bili narejeni numerični izračuni. Slika 5 prikazuje tokovnice, slika 6 pa izračunan hitrostni profil vode pri pretakanju skozi patentirano napravo za krmiljenje curka vode. Slika 7 prikazuje numerično izračunano tlačno razliko pri pretakanju vode skozi napravo od vstopa v jedro do iztoka skozi šobo, slika 8 pa možnost uporabe naprave pri gašenju v poslopju brez prisotnega gasilca.

Mehanski del prototipa naprave je bil izdelan, sedaj sledijo še razvoj krmilno-nadzornega dela, testiranja in morebitne izboljšave.
 
Ključne besede: patent, sila curka, voda, cev, naprava, lebdenje, premikanje
 
pdfManipulacija cevi s silami pretočnih curkov (.pdf 829KB)
 

 

Regulacija krogle na plošči s pomočjo zaslona, občutljivega na dotik

 
Jernej Kolbl, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Andrej Sarjaš,
izr. prof. dr. Rajko Svečko, univ. dipl. inž.,
vsi Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor
 
Izvleček: Članek govori o regulaciji krogle na plošči s pomočjo zaslona, občutljivega na dotik. Regulacija je implementirana na mikrokrmilniku, s katerim krmilimo dva servomotorja, ki skrbita za nagib plošče v dveh smereh. Na plošči imamo zaslon, občutljiv na dotik, s pomočjo katerega odčitavamo položaj krogle, ki jo reguliramo v točno določeni točki.

V članku je predstavljen postopek modeliranja sistema, načrtovanja regulatorja in programiranja vseh potrebnih segmentov za delovanje na končnem fizičnem modelu. Predstavljeni so tudi rezultati opravljenih končnih testiranj in možne izboljšave.
 
Ključne besede: mikrokrmilnik, servomotor, zaslon, občutljiv na dotik, regulacija, modeliranje in identifikacija
 
pdfRegulacija krogle na plošči s pomočjo zaslona, občutljivega na dotik (.pdf 1.2MB)
 

 

Naprava za avtomatizirano dimenzijsko in oblikovno kontrolo izdelanih puš

 
Benjamin Jovanovič, mag. inž. meh.,
izr. prof. dr. Aleš Hace, oba Univerza v Mariboru, FERI, in
doc. dr. Uroš Župerl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: V serijski proizvodnji za avtomobilsko industrijo so visoki standardi glede kakovosti izdelkov, zato je potrebna 100-odstotna kontrola kosov, preden ti pridejo do kupca. Ker je ročno pregledovanje s pomočjo šablon zamudno, je bila izdelana merilna naprava za avtomatizirano kontrolo puše podvozja avtomobila. Zasnovana je bila tako, da se polovica meritev opravlja s pomočjo spletne kamere, ki izvaja vizualno kontrolo dimenzij, program in uporabniški vmesnik zanjo je bil izdelan v programskem okolju LabView. Drugo polovico meritev opravljajo merilna tipala, ki jih krmili programabilni logični krmilnik (PLK) S7 1212c. Program zanj je bil spisan v programskem okolju TIA Portal.
 
Ključne besede: vizualna kontrola dimenzij, merilna naprava, spletna kamera, puša
 
pdfNaprava za avtomatizirano dimenzijsko in oblikovno kontrolo izdelanih puš (.pdf 828KB)
 

 

Turbinski regulator za dvošobno turbino Pelton

 
Primož Bergoč, univ. dipl. inž., Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o., Nova Gorica;
Prof. dr. Borut Zupančič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 
Izvleček: V članku predstavljamo razvoj turbinskega regulatorja za dvošobno turbino Pelton hidroelektrarne s sinhronskim generatorjem. Turbinski regulator z ustreznim reguliranjem odprtja dveh igel in odrezala vzdržuje turbino v želeni delovni točki glede na izbran režim obratovanja. Vsebuje naslednje regulatorje: regulator obratov v prostem teku, regulator nivoja zajetja, regulator po delovni moči, regulator odprtja in regulator frekvence. Zadnji štirje regulatorji se uporabljajo, ko je agregat priključen na električno omrežje, pri čemer se regulator frekvence uporablja v primeru otočnega obratovanja elektrarne. Za potrebe testiranja turbinskega regulatorja smo izdelali matematični model hidroelektrarne, ki ga sestavlja model zajetja, model tlačnega cevovoda z upoštevanjem vodnega udara, model turbine z vztrajnostnim momentom agregata, model proporcionalnih hidravličnih ventilov in servomotorjev ter poenostavljen model sinhronskega generatorja. Z modelom smo načrtali in testirali ustrezno regulacijo.
 
Ključne besede: turbinski regulator, turbina Pelton, modeliranje hidroelektrarne, vodni udar
 
pdfTurbinski regulator za dvošobno turbino Pelton (.pdf 858KB)
 

 

Kontaminacija in merjenje stopnje čistosti hidravličnih olj

 
Dr. Milan Kambič, univ. dipl. inž.,
Dr. Vito Tič, univ. dipl. inž., oba OLMA, d. d., Ljubljana
 
Izvleček: Eden od pomembnih vzdrževalnih ukrepov je redno spremljanje kontaminacije hidravličnih tekočin in njeno ohranjanje na takšnem nivoju, ki bistveno ne vpliva na zanesljivost obratovanja in uporabno dobo hidravlične opreme. Kontaminacijo najpogosteje določamo z meritvami stopnje čistosti s pomočjo avtomatskih števcev delcev. Zahteve glede potrebne stopnje čistosti tekočine podajajo proizvajalci hidravlične opreme. Ob poznavanju teh zahtev in dejanske stopnje čistosti lahko z upoštevanjem tudi ostalih parametrov zanesljivo ocenimo trenutno stanje in se odločimo o nadaljnjih vzdrževalnih ukrepih. Morda pa se premalokrat poglobimo v natančnost in zanesljivost opravljenih meritev stopnje čistosti. Ali so izmerjene stopnje čistosti realne in kaj lahko vpliva na rezultate?

Prispevek obravnava vpliv kontaminantov, kot sta zrak in voda v hidravličnemu olju, ne le na delovanje hidravličnih sistemov, temveč tudi na izmerjene stopnje čistosti. Vpliv na rezultate meritev stopnje čistosti smo ugotavljali pri laboratorijskih testiranjih različnih senzorjev za on-line nadzor stanja hidravličnih olj. Ugotovljen in prikazan vpliv se je potrdil tudi v praktičnih aplikacijah on-line nadzora stanja hidravličnih olj, ki ga v zadnjih letih izvajamo v nekaterih slovenskih podjetjih.
 
Ključne besede: hidravlična olja, stopnja čistosti, kontaminacija, avtomatski števec delcev
 
pdfKontaminacija in merjenje stopnje čistosti hidravličnih olj (.pdf 833KB)
 

 

Robotska celica za paletizacijo posod

 
Mag. Janez Pogorelc, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko;
Robert Cingl, dipl. inž, Pakman, d. o. o., Celje
 
Izvleček: V prispevku opisujemo robotsko celico za avtomatsko zlaganje PVC-posod, ki prihajajo iz polnilne linije na palete, s pomočjo industrijskega robota. Naložene palete se nato transportirajo do končne točke prevzema z viličarjem. Opisujemo komponente, ki sestavljajo linijo, načrtovanje krmilja in komunikacijo med krmilnimi podsistemi. Predstavljena je namembnost s poudarkom na varnem upravljanju ter možnosti nastavitve in nadzora robotske celice. PVC-posode z barvo prihajajo iz že predhodno izvedene polnilne linije v robotsko celico, kjer jih robot glede na vrsto posod zloži na palete, ki se nato transportirajo do odvzemnega mesta. Robotska celica je bila zasnovana in izdelana v podjetju Pakman, d. o. o., za naročnika Belinka Perkemija, d. o. o.
 
Ključne besede: robotska celica, paletizacija, industrijski robot, PVC-posode, PLC-krmilnik
 
pdfRobotska celica za paletizacijo posod (.pdf 1.0MB)
 

 

Modificirano diskasto mešalo z asimetričnimi lopaticami za dispergiranje velikih količin plina v fermentorju

 
Doc. dr. Andrej Bombač, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: V delu so predstavljene osnovne karakteristike mešala za dispergiranje velikih količin zraka pri fermentacijskem procesu. Radialno diskasto mešalo z asimetrično zapognjenimi lopaticami (ABT) je bilo razvito in patentirano kot zadnje v sklopu raziskave modificiranih mešal v Laboratoriju za dinamiko fluidov in termodinamiko (LFDT) na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Analiza osnovnih karakteristik mešala v modelni mešalni napravi standardne geometrijske konfiguracije zajema meritve (a) moči mešala pri mešanju kapljevine in pri dispergiranju zraka v vodi vse do nastanka, (b) nastanek poplavnega stanja in (c) čase pomešanja. Disipacija energije ABT-mešala je pri mešanju kapljevine v režimih delovanja industrijskih naprav zelo majhna, izraženo s številom moči ~ 1,75. Pri dispergiranju  zraka v vodo mešalo pri istih vrtljajih (Fr = 0,3) ob zelo majhnem zmanjšanju moči (<16 %) dispergira bistveno večjo (53 %) količino zraka kot standardno Rushtonovo mešalo in pri tem dosega tudi krajše čase pomešanja. Za primerjavo učinkovitosti tega mešala z drugimi  mešali so v delu povzeti tudi izsledki iz naših predhodnih raziskav.
 
Ključne besede: mešanje, dispergiranje zraka, ABT diskasto mešalo z asimetričnimi lopaticami, moč mešanja, poplavno stanje, čas pomešanja
 
pdfModificirano diskasto mešalo z asimetričnimi lopaticami za dispergiranje velikih količin plina v fermentorju (.pdf 1.3MB)
 

 

Pregled uporabe laserskih tehnologij v avtomobilski industriji

 
Doc. dr. Damjan Klobčar, univ. dipl. inž.,
prof. dr. Janez Tušek, univ. dipl. inž., oba Univerza v Ljubljani, fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Prispevek predstavlja pregled uporabe laserskih tehnologij v avtomobilski proizvodnji. Opisuje uporabo laserskega varjenja v primerjavi z uporovnim varjenjem ter njune prednosti in slabosti pri izdelavi avtomobilske karoserije. Predstavlja tudi uporabo laserskega rezanja pri izdelavi notranjih in zunanjih delov vozila pri proizvodnji vozil manjših serij. Predstavljeni so primeri pravilnega uvajanja laserskih tehnologij v proizvodni proces in oblikovanja izdelkov za lasersko varjenje. 
 
Ključne besede: lasersko varjenje, lasersko varjenje s parnico, lasersko hibridno varjenje, lasersko transparentno varjenje, lasersko rezanje, uporovno točkovno varjenje
 
pdfPregled uporabe laserskih tehnologij v avtomobilski industriji (.pdf 1.2MB)
 

 

Vodenje invertiranega sferičnega nihala z robotom tipa SCARA

 
Žiga Petrič, univ. dipl. inž., Tehna,  d. o. o., Ljubljana
Prof. dr. Igor Škrjanc, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 
Izvleček: Prispevek raziskuje možnosti modeliranja in simulacije sistemov na PLC krmilniku proizvajalca Allen-Bradley in pripadajoči programski opremi. Za nalogo smo izbrali robot tipa SCARA, ki ima na prijemalo pritrjeno invertirano sferično nihalo (to je nihalo, ki je prosto gibljivo v dveh prostostnih stopnjah). Naloga robota je, da zaniha nihalo v navpično lego in jo vzdržuje, medtem pa se lahko giblje v delovnem območju in izvaja druge operacije (npr. pobiranje in odlaganje predmetov). Delo vključuje izdelavo matematičnega modela nihala, algoritem za zanihanje nihala v navpično lego, regulator za vodenje nihala, simulacijo in 3D vizualizacijo celotnega sistema. Narejen je tudi grafični vmesnik (HMI) za upravljanje s poskusom in nastavljanje različnih parametrov.
 
Ključne besede: Invertirano nihalo, sferično nihalo, SCARA robot, napredno vodenje, simulacija, 3D izris, Allen-Bradley
 
pdfVodenje invertiranega sferičnega nihala z robotom tipa SCARA (.pdf 548KB)
 

 

Izboljšanje dinamičnih lastnosti hranilnikov električne energije

 
Mag. Marijan Španer, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko
 
Izvleček: Prispevek obravnava sisteme za hranjenje energije pri električnih in hibridnih vozilih ter različne možnosti izboljšav njihovih dinamičnih lastnosti. Ključni element vozil z električnim pogonom je učinkovit hranilnik električne energije. Lastnosti akumulatorske baterije so odvisne od izbrane tehnologije, delovne temperature, tipa obremenitve, življenjske dobe / starosti in še nekaterih drugih pogojev. Zelo pomembna lastnost hranilnika električne energije je zmožnost oddajanja in sprejemanja velike količine energije v kratkem času. Ob tem naj bi bil izkoristek hranilnika čim boljši. Standardne akumulatorske baterije (še zlasti svinčene) te zahteve le težko izpolnijo. Zato lahko dodamo sklope, ki so sposobni učinkovito prevzeti konice moči in na ta način bistveno izboljšajo dinamične lastnosti, izkoristek ter podaljšajo življenjsko dobo baterije.

V prispevku je predstavljeno, kako se na osnovi simulacije določi obremenitev baterije med vožnjo vozila. Glede na visoko dinamiko obremenitve se izkaže, da baterija pri vršnih vrednostih obremenitve ne zmore shranjene energije učinkovito pretvoriti v električno. Ta pomanjkljivost se rešuje z dodatnim hranilnikom energije, kot sta superkondenzator ali mehanski vztrajnik. Obe izvedbi »dinamičnega« hranilnika energije sta v prispevku podrobneje opisani, prav tako tudi način njune integracije v »hibridni« hranilnik električne energije.
 
Ključne besede: električna vozila, vozni cikli, hranilniki električne energije, superkondenzator, vztrajnik, bidirectional Buck-Boost converter
 
pdfIzboljšanje dinamičnih lastnosti hranilnikov električne energije (.pdf 864KB)
 

<< < 1 ... 5 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 ... 20 ... 22 > >>

Novice

 
 
RAZPIS NAGRAD TEHNOLOŠKE MREŽE TEHNOLOGIJA VODENJA PROCESOV
Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov« (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjen... »
 
 
Letos izjemno uspešno »Stičišče znanosti in gospodarstva« tudi na 52. MOS-u v Celju
Na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, v Celju so se že četrtič, v »Stičišču znanosti in gospodarstva«, ki je projekt Ministrs... »
 
 
29. Tehniški posvet vzdrževalcev Slovenije
Program  posvetovanja
Otočec, 9. in 10. oktober 2019 »
 
   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.