Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 ... 5 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20 21 > >>
 

Nov hidravlični rotator »modularis drive« nosilnosti 5 in 10 ton

 
Dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
Rafko Voje, univ. dipl. inž., KGL, d. o. o., Litija;
Alen Ljoki, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Povzetek: V mobilni hidravliki se poleg hidravličnih motorjev pogosto uporabljajo tudi hidravlični rotatorji. Njihov namen je obračanje in ob tem kotno pozicioniranje bremen. Poleg osnovne funkcije je njihova naloga tudi napajanje orodja s hidravličnim oljem pod tlakom skozi rotator. Slabost rotatorjev je slabši mehansko-hidravlični izkoristek v primerjavi s hidravličnimi motorji, medtem ko je volumetrični izkoristek primerljiv z izkoristki hidravličnih motorjev, dostopnih na tržišču.

V prispevku je prikazan nov patentiran modularni koncept hidravličnega rotatorja, imenovanega »modularis drive«. Predstavljeni so: osnove delovanja rotatorja, podobnega zobniškemu motorju z notranjim ozobjem, numerični in analitični izračuni ter rezultati prvih meritev. Predstavljeni rezultati meritev našega hidravličnega rotatorja so na koncu primerjani še z rezultati meritev, izvedenih na konkurenčnih rotatorjih. Naštete so tudi prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenčnimi rotatorji.
 
Ključne besede:  mobilna hidravlika, hidravlični rotator, »modularis drive«©, prototip, numerični izračuni, analitični izračuni, meritve
 
pdfNov hidravlični rotator »modularis drive« nosilnosti 5 in 10 ton (.pdf 1.0MB)
 

 

Naprava za testiranje malih gospodinjskih aparatov v proizvodnji

 
Mag. Janez Pogorelc, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Darjan Leskovar, dipl. inž., Eurel, d. o. o., Poljčane
 
Izvleček: V prispevku opisujemo izvedbo krmilnega dela naprave za testiranje kuhinjskih opekačev kruha (toasterjev) v proizvodnem podjetju. Jedro krmilnega sistema je zgrajeno na osnovi  mikrokrmilnika MSP430 proizvajalca Texas Instruments. Od krmilja za testirno napravo se zahteva avtomatizirano vklapljanje toasterja, merjenje intervala vklopa in električne moči. Potrebno je tudi beleženje vseh rezultatov za kasnejšo statistično obdelavo. Mikrokrmilnik služi kot vmesni člen med mehanskim delom testirne naprave in osebnim računalnikom, na katerem teče programska oprema za upravljanje testirne naprave. Programska oprema na osebnem računalniku teče v okolju LabVIEW, za katero smo razvili tudi potrebne knjižnice za komunikacijo s krmilnikom. Načrtali smo tudi vsa potrebna tiskana vezja za delovanje krmilnika in vhodno-izhodnih enot.
 
Ključne besede: opekač kruha, testiranje delovanja, mikrokrmilnik, LabView
 
pdfNaprava za testiranje malih gospodinjskih aparatov v proizvodnji (.pdf 871KB)
 

 

Enovit pristop za usposabljanje strokovnjakov iz elektromehanske industrije

 
Dr. Andreja Rojko, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko;
Helena Miš Šmalc, univ. dipl. ekon., David Rozman, inž., oba B2, d. o. o., Ljubljana;
Janez Škrlec, inž., Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija elektronikov in mehatronikov, Ljubljana
 
Izvleček: Elektromehanska industrija se neprestano sooča z obsežnimi spremembami, ki jih prinaša razvoj številnih novih tehnologij. Redno usposabljanje zaposlenih in s tem uvajanje novega znanja ter vzpodbujanje inovativnosti olajšajo prilagajanje tem spremembam. V prispevku je predstavljen enovit pristop k usposabljanju v elektromehanski industriji, ki temelji na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in izobraževanju na daljavo. Gre za rezultat skupnega razvoja podjetij in znanstveno-izobraževalnih ustanov iz sedmih evropskih držav, končna rešitev pa izpolnjuje specifične potrebe strokovnjakov iz industrije. Osnovni elementi pristopa so: (1) sodoben učni portal eCampus; (2) interaktivna e-gradiva z dostopom do oddaljenih delovnih postaj in eksperimentov; (3) andragoški pedagoški pristop in (4) učni tečaji in tematski učni programi s področja mehatronike in alternativnih tehnologij. Evalvacija pristopa je potekala mednarodno. V njenem okviru se je 200 inženirjev in tehnikov udeležilo štirimesečnega večjezičnega e-izobraževanja z osmimi tematskimi programi, sestavljenimi iz enaindvajsetih učnih tečajev. Od tega je osem tečajev na voljo tudi v slovenskem jeziku in so v prispevku podrobneje predstavljeni. Tečajniki so izobraževanje ocenili kot odlično in navedli, da bi se ga želeli udeležiti tudi v prihodnosti. Razvit pristop oziroma njegove elemente je mogoče uporabiti za posodobitev internega izobraževanje v podjetjih in tudi za neformalno, individualno izobraževanje.
 
Ključne besede: industrijsko izobraževanje, vseživljenjsko izobraževanje, mehatronika, alternativne tehnologije, učni portal, oddaljeni eksperimenti, izobraževanje na daljavo, e-gradiva
 
pdfEnovit pristop za usposabljanje strokovnjakov iz elektromehanske industrije (.pdf 1.2MB)
 

 

Diagnostični modul za gorivne celice s protonsko prevodno membrano

 
Andrej Debenjak, univ. dipl. inž.,
dr. Bojan Musizza, univ. dipl. inž.,
dr. Matej Gašperin, univ. dipl. inž.; vsi Institut ''Jožef Stefan'';
dr Janko Petrovčič, univ. dipl. inž., Institut ''Jožef Stefan'' in Center odličnosti nizkoogljične tehnologije
 
Izvleček: Zanesljivost delovanja gorivnih celic s protonsko prevodno membrano (PEM) je tesno povezana z napakami, ki se med delovanjem pojavljajo znotraj celic. V tem članku je predstavljen diagnostični modul FCVM 2404, ki omogoča izvajanje diagnostičnih meritev za odkrivanje napak v gorivnih celicah PEM znotraj večjega sklada serijsko vezanih celic. Pri snovanju modula so bile uporabljene cenovno učinkovite rešitve merjenja napetosti vseh gorivnih celic sklada. Poleg osnovnega merjenja napetosti celic je modul zasnovan tako, da omogoča izvedbo merilnih postopkov elektrokemične impedančne spektroskopije, na podlagi katere je mogoče med delovanjem diagnosticirati napake, povezane z neustrezno vlažnostjo. Poleg diagnostičnega modula je v članku predstavljen tudi postopek obdelave signalov in izračuna impedance, ki sta bila uporabljena pri diagnosticiranju napak na realnem sistemu ob uporabi modula in metode EIS. Pridobljeni diagnostični rezultati potrjujejo, da modul FCVM 2404 omogoča opravljanje dovolj natančnih meritev, ki jih zahteva metoda EIS. Poleg tega pa tudi potrjujejo, da je diagnosticiranje prekomernega izsuševanja membran PEM in poplavljanja gorivnih celic izvedljivo, pri čemer meritve kažejo na to, da je izsuševanje nekoliko težje zaznati. Modul skupaj z diagnostičnim postopkom predstavlja pomemben gradnik pri snovanju zanesljivih gorivnih celic PEM prihodnosti.
 
Ključne besede: gorivne celice PEM, diagnostika napak, diagnostični modul, elektrokemična impedančna spektroskopija
 
pdfDiagnostični modul za gorivne celice s protonsko prevodno membrano (.pdf 1.1MB)
 

 

Razvoj gradnikov spletnega, daljinskega in porazdeljenega vodenja in njihova uporaba v sodobnih sistemih vodenja

 
Izr. prof. dr. Marjan Golob, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Maribor;
Bojan Likar, univ. dipl. inž., Kolektor Sinabitk, d. o. o., Radomlje;
Mag. Igor Steiner, univ. dipl. inž., Inea, d. o. o., Ljubljana;
Leon Kralj, univ. dipl. inž., Goap, d. o. o., Solkan;
dr. Aleš Brezovar, univ. dipl. inž., Metronik, d. o. o., Ljubljana
 
Izvleček: Cilj prispevka je predstavitev rezultatov razvojno-raziskovalnega (RR) projekta razvoja tehnologij in gradnikov spletnega, daljinskega in distribuiranega vodenja, ki poteka v okviru Kompetenčnega centra za sodobne tehnologije vodenja (KC STV). Rezultati projekta bodo z uporabo spletnih tehnologij, sodobnih komunikacijskih omrežij in možnostjo integracije spletnih storitev s socialnimi omrežji omogočali postavljanje naprednih sistemov daljinskega in distribuiranega vodenja z ekspertnimi storitvenimi funkcionalnostmi, izvajanje demonstracijskih razvojno-raziskovalnih projektov in funkcionalno izobraževanje na področju daljinskega in distribuiranega vodenja.
 
Ključne besede: spletno daljinsko vodenje, porazdeljeno vodenje, internet objektov, oddaljena terminalna enota, ekspertni storitveni portali
 
pdfRazvoj gradnikov spletnega, daljinskega in porazdeljenega vodenja in njihova uporaba v sodobnih sistemih vodenja (.pdf 768KB)
 

 

Vohun na nebu

 
Mag. Aleksander Čičerov, univ. dipl. pravnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Inštitut za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani je ob podpori Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na Pravni fakulteti organiziral mednarodno znanstveno konferenco Spy in the Sky: Regulatory Issues of Drones and Unmanned Aerial Systems (Vohun na nebu: regulatorna vprašanja dronov in brezpilotnih zračnih sistemov). V prispevku bomo predstavili poudarke šestnajstih razpravljavcev in se posebej dotaknili letenja civilnih zrakoplovov brez pilota.
 
Ključne besede: droni/troti, zrakoplovi brez pilota, tarčno ubijanje, humanitarno pravo, mednarodno in nacionalno letalsko pravo
 
pdfVohun na nebu (.pdf 1.0MB)
 

 

Raziskave energetske učinkovitosti hidravlične stiskalnice za globoki vlek na osnovi numeričnih simulacij

 
Harald Lohse. research assistant, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Weber; both Institute of Fluid Power, TU Dresden. Dresden, Germany
 
Razširjeni povzetek

Hidravlične stiskalnice se široko uporabljajo za izvedbo globokega vleka pri industrijskem preoblikovanju pločevin. Manjši izdelovalci globoko vlečenih izdelkov iz pločevine ter dobavitelji za avtomobilsko industrijo cenijo uporabo hidravličnih stiskalnic zaradi njihove visoke fleksibilnosti. Energetska učinkovitost sodobnih hidravličnih stiskalnic pa je zaradi pomanjkanja raziskav na tem področju skoraj nepoznana. Glavni cilj tega prispevka je zapolniti vrzel na tem področju z analizo stanja z vidika energetske učinkovitosti in generiranja novih znanj. To pa v nadaljevanju lahko vodi k izboljšavam izkoristkov hidravlične stiskalnice za globoki vlek pločevine. Prispevek se osredotoča predvsem na numerične simulacije delovnih parametrov hidravlične stiskalnice.

Slika 1 prikazuje tri hidravlične stiskalnice za globoki vlek, prva je 6300 kN iz proizvodne linije, druga 1600 kN in tretja 2500 kN sta eksperimentalni stiskalnici z inštituta avtorjev prispevka. Na drugi in tretji stiskalnici so bile izvedene meritve in kasneje izdelan numerični preračun delovanja. V tabeli 1 so prikazani tehnični podatki za omenjene tri hidravlične stiskalnice. Slika 2 predstavlja poenostavljeno hidravlično shemo in legendo za eksperimentalno stiskalnico z največjo možno silo 1600 kN. Na sliki 3 sta prikazana fotografija orodja in izdelka (levo zgoraj) ter rezultat meritev med globokim vlekom (levo spodaj). Na desnem delu slike 3 so prikazani orodje in izdelek (desno zgoraj) ter rezultat meritev (desno spodaj) med postopkom rezanja pločevine. Slika 4 prikazuje diagram energijskega toka za eksperimentalno hidravlično stiskalnico 1600 kN. Tridimenzionalni model in numerično izračunane deformacije ogrodja in pomičnega dela stiskalnice so prikazani na sliki 5. Volumetrične in mehansko-hidravlične izgube hidravlične črpalke s spremenljivo iztisnino za pomik orodja stiskalnice so prikazane na sliki 6. Sliki 7 in 8 prikazujeta primerjavo med rezultati meritev in numeričnih simulacij na hidravlični stiskalnici. Upoštevane so vse glavne operacije v procesu preoblikovanja pločevine. Rezultati numeričnih preračunov pri podrobni študiji delovanja hidravlične stiskalnice so prikazani na sliki 9.

Avtorja prispevka ugotavljata, da je mogoče na podlagi predstavljene numerične analize napovedati, kakšna bo energetska učinkovitost hidravlične stiskalnice in s tem posredno vplivati na izboljšave.

doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Ključne besede: hidravlična stiskalnica, energetska učinkovitost
 
pdfRaziskave energetske učinkovitosti hidravlične stiskalnice za globoki vlek na osnovi numeričnih simulacij (.pdf 1.6MB)
 

 

Proporcionalni ventili z vgrajeno elektroniko

 
Peter Robson,  SUN Hydraulics Coventry, England; Dr.-Ing Bernd Zähe, SUN Hydraulik Erkelenz, Germany
 
Razširjeni povzetek

Prispevek obravnava elektrohidravlične proporcionalne ventile za vgradnjo (z navojem), ki krmilijo tlak oziroma tok v odprtih in zaprtih krmilnih zankah. Ventili so  krmiljeni z elektromagnetno tuljavo, ki ima vgrajeno elektroniko. V primerjavi z drugimi konvencionalnimi izvedbami ima ventil infrardeči vmesnik med elektroniko in ročno programirno napravo, ki jo programer uporablja za postavljanje parametrov elektronskega krmilja. Programer lahko enostavno in varno nadzoruje delovne točke oziroma ukaze in dejanske vrednosti ojačevalnika. V prispevku so predstavljene komponente proporcionalnega krmilja ter nekatera izbrana krmilna vezja.   

Ventili z navojem za vgradnjo so še vedno obravnavani kot enostavni ventili  za mobilno hidravliko. Nekateri ventili pa so primerni tako za mobilno kot industrijsko uporabo in lahko uspešno delujejo v sistemih pri tlaku do 350 bar. Ventili z navojem danes nimajo samo enostavne hidravlične funkcije, ampak se lahko uporabljajo tudi kot proporcionalni ventili za krmiljenje tlaka in toka. Slabosti analognih in tudi digitalnih ojačevalnikov je SUN izboljšal z novim digitalnim ojačevalnikom, ki je vgrajen v okrov tuljave in ga je mogoče programirati in nadzorovati preko ročne programirne naprave.

Razlikovati je treba med infrardečim vmesnikom za programiranje in nadzor ter električnim vmesnikom za oskrbo z energijo in ukaznimi signali. Ukazni signali so še vedno vodeni z električnim kablom s 4–20 mA oziroma 0–10 V, tako da umazanija in infrardeča povezava ne vplivata na delovanje ventila. Infrardeči vmesnik se uporablja le za programiranje ojačevalnika z ročno programirno napravo ali s prenosnim računalnikom. Povezava med tuljavo in ojačevalnikom preprečuje nepotrebne stične točke med ojačevalnikom in tuljavo, ki bi lahko povzročale probleme v različnih konstrukcijah.

Komponente proporcionalnega krmilja ventila  so (slika 1): 
  • Ročna enota za programiranje z napajalno baterijo je v osnovi terminal, ki ima digitalni prikazovalnik in samo pet tipk. Dve imata puščice za premikanje navzgor  oziroma navzdol in se lahko uporabita za izbiro 8 različnih nastavljivih parametrov in štiri dejanske vrednosti. Nastavljivi parametri so na primer: frekvenca nihanja, strmina vrednosti za dviganje in padanje ukazne vrednosti, način, ki določi, če je nek signal zahtevan ali ne, ter drugi parametri.  Določi se lahko vrednost minimalnega in maksimalnega ukaznega signala k minimalni in maksimalni izhodni napetosti. Lahko se na primer določi, da so ukazni signali pod vrednostjo minimum enaki nič in signali nad vrednostjo maksimum enaki maksimalni izhodni napetosti.  S programirno napravo ni mogoče spreminjati ukaznih signalov, lahko se le prikažejo (napetosti med 0 in 10 V oziroma tok od 4 do 20 mA), dejanske trenutne napetosti v tuljavi, dejanske napajalne napetosti ter signala stanja.
  • Kabel z infrardečim vmesnikom ima na eni strani serijski ali USB-vmesnik, na strani ojačevalnika pa sta dva infrardeča vmesnika, eden za branje in drugi za pisanje. Kabel je dolg okrog 2 m. V tuljavo z vgrajeno elektroniko ga je mogoče vstaviti brez nevarnosti, da bi se povzročili nezaželeni premiki, vstavljanje ne prekine delovanja hidravlike na stroju.
  • Tuljava z vgrajeno elektroniko je tretja komponenta in je sestavljena iz tuljave, elektronike ter okrova s priključki (slika 2). Dve diodi na okrovu jasno pokažeta  stanje osnovnih funkcij (stanje, napajanje), več podrobnih informacij pa se ugotavlja preko ročne programirne enote. Prednost vgrajene elektronike je zaščita proti vlagi. S konektorjem DT 04-6P je zaščita  IP 69K. Okrov  je varjen z ultrazvokom in napolnjen s poliuretanom. Ker je sistem modularen,  je mogoče kombinirati različne tuljave (12 V ali 24 V) z različnimi ojačevalniki ter različnimi okrovi s priključki. Vgrajen ojačevalnik je varovan tudi proti mehanskim sunkom, toploti in vlagi. V programu je tudi verzija z varčevanjem  tuljave pri krmiljenju vklopno-izklopnih ventilov. Ojačevalnik najprej pošlje velik tok skozi tuljavo, tako da ventil deluje varno in zanesljivo in premaguje tokovne sile in velike razlike tlakov. Po nekaj sto milisekundah ojačevalnik zmanjša tok. Ko je ventil popolnoma odprt, zadošča že majhna sila, da drži ventil v danem položaju. Varčevalnik tuljave podaljša življenjsko dobo potnih ventilov.

Ista proporcionalna tuljava se lahko uporabi pri različnih izvedbah ventilov, tako za  neposredno delujoč krmilnik toka do 28 l/min, neposredno delujoč krmilnik tlaka do 20 l/min ter 85 bar ali pa za predkrmilne – pilotne tlačne – varnostne ventile za toke 2 l/min in tlake do 350 bar.  Sam pilotni tlačni varnostni ventil se lahko uporabi z več različnimi glavnimi  enotami, kot na primer proporcionalni tlačni varnostni ventil, proporcionalni ventil z razbremenitvijo, proporcionalni zaporednostni ventil, proporcionalni zmanjševalnik – reducirni ventil, trismerni proporcionalni regulator tlaka in podobno.

Na sliki  3 je prikazan neposredno delujoč tlačni ventil za tlake do 85 bar in nominalni tok 20 l/min.  Fluid teče v smeri od priključka 2 k priključku 1. Tlak olja, ki deluje na čelno stran ventila, je v ravnotežju s silo v tuljavi.  Značilne krivulje poteka tlaka pri neposrednem proporcionalnem krmilniku tlaka  so prikazane na sliki 4. Tlak narašča glede na povečanje krmilnega signala pri različnih ročnih nastavitvah. Proporcionalni ventil lahko regulira tlake med dva in 18 bar. Ročna prilagoditev z nastavitvijo sile vzmeti potisne to območje višje, tako da je še tudi pri tlaku 32 in 48 resolucija dovolj dobra. Ročna nastavitev je uporabna tudi pri izpadu električnega napajanja. 

Za večje toke in višje tlake se uporabljajo  tlačni ventili s predkrmilnimi – pilotnimi ventili. Tako lahko proporcionalni varnostni s pilotnim ventilom v glavni stopnji pa pretoke med 60 do 320 l/min.

Na sliki 6 je prikazano krmilno vezje, kjer normalno zaprt regulator tlaka (slika 5 a) uporablja tlačno kompenziran krmilnik toka in proporcionalni pilotni razbremenilni ventil. Krmilje daje regulator tlaka z dobrim dušenjem, ker je ventil sam dobro dušen in pilotni tlak uporablja napajalni tlak kot vir in ne krmiljeni tlak. V tem krmilju normalno zaprt regulator tlaka pomaga pri izogibanju prenihanja tlaka, ko direktni ventil poveže tlak ventila z napajalnim tlakom.

Za regulacijo toka se uporabljajo iste proporcionalne tuljave. Neposredno delujoči proporcionalni tokovni ventili so primerni za tokove do 28 l/min  (slika 7).  Pri teh ventilih proporcionalna tuljava deluje neposredno na krmilni element oziroma magnetna sila je v ravnotežju s silo vzmeti, deformacija vzmeti je premo sorazmerna s tokom skozi ventil. Lekaža je minimalna zaradi dovolj velikega prekritja krmilnega elementa ter puše.  Slabost je le v tem, da ventil ne odpre pretoka, dokler elektromagnetna sila ne doseže 30 odstotkov nominalne vrednosti.
 
Ko teče olja v smeri od priključka 1 do priključka 2 (s čelne strani k stranskemu priključku) nastopijo sile, ki imajo tendenco zapiranja ventila, to je še posebno opazno pri veliki tlačni razliki. Diagrami na sliki 8 kako dobro proporcionalni krmilnik toka kompenzira razliko tlakov. Diagrami kažejo poteke krivulj treh normalno zaprtih krmilnikov toka z nominalnim tokom 7, 14 in 28 l/min pri različnih ukaznih vrednostih. V začetku tok narašča z večanjem tlačne razlike, vendar pri zelo visokih tlačnih razlikah so tokovne sile tako velike, da je ventil prekompenziran in tok skozi ventil prične padati  tlačno razliko.

Z uporabo dvosmernega kompenzatorja tlaka je mogoče karakteristiko proporcionalnih krmilnikov toka bistveno izboljšati (slika 9). Prikazane rezultati meritev kažejo da je, ob uporabi 12 bar kompenzatorja, tok skozi ventil enak tudi pri večjih razlikah tlakov. Pomembno je, da je kompenzator ustreznih dimenzij, kar zahteva natančno dimenzioniranje.

Povzeti je mogoče, da so ventili zanesljivi  in da je vgrajena elektronika primerna rešitev za krmiljenje proporcionalnih tlačnih in tokovnih ventilov. Prednosti ventilov so v enostavnem programiranju in povezavi z ročno programirno napravo.

Izr. prof. dr. Dragica Noe,
Uredništvo revije Ventil
 
 
pdfProporcionalni ventili z vgrajeno elektroniko (.pdf 851KB)
 

 

Optimizacija periodične razvrstitve procesov pri robotski manipulaciji

 
Dr. Tomaž Koritnik, univ. dipl. inž., Darko Koritnik, univ. dipl. inž., oba DAX, d. o. o., Trbovlje
 
Izvleček: Optimizacija urnika, v mednarodni literaturi opisana kot problem Job-Shop, je aritmetično izjemno zahteven problem, ki spada v skupino NP-kompleksnih problemov, kjer časovna zahtevnost glede na število izdelkov in strojev v procesu narašča eksponencialno. Že pri manj obsežnih procesih, npr. 6 izdelkov na 6 strojih, eksaktni postopki zaradi časovne potratnosti odpovedo. Za razvrščanje opravil v obsežnejših procesih so uporabni le aproksimativni postopki, ki pa ne zagotavljajo optimalnosti. Prispevek prikazuje optimizacijo konkretne robotske celice, kjer sta zaradi nenehnega ponavljanja istega procesa za uspešno optimizacijo ključni prekrivanje in periodičnost. Izvedljivost urnika in veljavnost predvidenih taktnih časov smo pred izvedbo robotske celice preverili tudi s simulacijo, ki je pokazala, da je glede na konfiguracijo procesa urnik optimalen.
 
Ključne besede: urnik, optimizacija, industrijski procesi, robotska manipulacija
 
pdfOptimizacija periodične razvrstitve procesov pri robotski manipulaciji (.pdf 0.9MB)
 

 

PLC/PAC/PC – krmiljenje zvezno delujočega elektrohidravličnega sistema

 
Associate Professor, Ph.D. Željko Šitum, Mihael Lobrović, Univ.Bacc.Ing.Mech, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
 
Razširjeni povzetek

Izbira primernega krmilnega sistema ima pomembno vlogo v procesu projektiranja novega elektrohidravličnega pogona. Dandanes imajo končni uporabniki veliko možnosti izbire med različnimi krmilnimi sistemi, kar pa lahko povzroča zmedo. Danes najbolj uporabljani krmilni sistemi so programabilni logični krmilnik (PLC), industrijski računalnik (PC-DAQ) in programabilni samodejni krmilnik (PAC). V prispevku so prikazane vse tri možnosti krmiljenja na primeru regulacije pozicije elektrohidravličnega zvezno delujočega linearnega pogona. Eksperimentalni sistem vsebuje glavni hidravlični valj, krmiljen z uporabo proporcionalnega potnega ventila, in obremenitveni hidravlični valj, preko katerega se ustvarja reakcijska sila s pomočjo tlačnega ventila.

Slika 1 prikazuje funkcijsko shemo in fotografijo hidravličnega preizkuševališča, na katerem so bili preizkušeni trije različni krmilni sistemi.

Slika 2 predstavlja osnovni blokovni diagram za hidravlično regulacijo pozicije bremena.

Slika 3 prikazuje način regulacije pozicije z uporabo programabilnega logičnega krmilnika (PLC) in rezultat meritev.

Slika 4 prikazuje način regulacije pozicije z uporabo industrijskega računalnika (PC-DAQ) in rezultat meritev.

Slika 5 prikazuje način regulacije pozicije z uporabo programabilnega samodejnega krmilnika (PAC) in rezultat meritev.

Programabilni logični krmilnik (PLC) je primeren za manj zahtevne aplikacije kot osnovni krmilni element za groba industrijska okolja. Sodobni PLC-krmilniki omogočajo povezavo z osebnimi računalniki, komunikacijo Ethernet in samodiagnostična orodja. Vse to močno povečuje njihovo zmogljivost, uporabnost in dostopnost. Krmilna sistema PC-DAQ in PAC pa omogočata številne krmilno-nadzorne funkcije in druga orodja, ki so danes potrebna v moderni industriji, seveda za višjo ceno.
 
Ključne besede: elektrohidravlični sistem, krmilnik, PLC, PC-DAQ, PAC, regulacija pozicije
 
pdfPLC/PAC/PC – krmiljenje zvezno delujočega elektrohidravličnega sistema (.pdf 1.4MB)
 

<< < 1 ... 5 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20 21 > >>

Novice

 
 
Letos izjemno uspešno »Stičišče znanosti in gospodarstva« tudi na 52. MOS-u v Celju
Na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, v Celju so se že četrtič, v »Stičišču znanosti in gospodarstva«, ki je projekt Ministrs... »
 
 
29. Tehniški posvet vzdrževalcev Slovenije
Program  posvetovanja
Otočec, 9. in 10. oktober 2019 »
 
 
Podelitev nagrad SLO manus na Dnevu inovativnosti 2019
Manus simbolizira pogum in prizadevanja za raziskovanje novih tehnologij na področju uporabe tribo-polimerov. V podjetju HENNLICH spodbujamo lokalne ... »
 

Izpostavljamo znanstvene in strokovne članke

   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.