Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 ... 5 ... 10 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 20 21 > >>
 

Optimiranje zalog polizdelkov za hladilnike preko računalniškega modela in simulacije diskretnih dogodkov

 
Dr. Mihael Debevec, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Gregor Črep, dipl. inž., Gorenje, d. d., Velenje
 
Izvleček: Podjetje Gorenje, d. d., je eden od večjih proizvajalcev hladilnikov. Proizvodne linije med drugim obsegajo lakirno linijo za lakiranje surovih izdelkov in vmesna skladišča gotovih lakiranih izdelkov, ki morajo zagotavljati dovolj velike kapacitete za obstoječi obseg proizvodnje in predmontažo. Gotovi lakirani izdelki se vgrajujejo na linijah predmontaže, za katere velja, da morajo delovati brez zaustavitev.

Podjetje načrtuje selitev proizvodnje hladilnikov na novo lokacijo, kjer se bo kapaciteta vmesnih skladišč gotovih lakiranih izdelkov zmanjšala za približno 6,5-krat. Manjša kapaciteta načrtovanih vmesnih skladišč za načrtovalce proizvodnega procesa pomeni izredno natančno planiranje procesa lakiranja, da so zagotovljeni vsi potrebni gotovi lakirani izdelki na linijah predmontaže ohišij in vrat v ustreznih količinah in ob upoštevanju minimalnih kritičnih zalog v primeru zastojev lakirnice. Iz tega razloga se je podjetje povezalo z laboratorijem LASIM na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. V okviru raziskovalnega dela je bil izdelan računalniški model proizvodnega procesa lakiranja in predmontaže, ki preko izvajanja simulacije omogoča zasledovanje in sprotno spremljanje aktualnega stanja gotovih lakiranih izdelkov v vmesnih skladiščih glede na postavljeni proizvodni plan lakiranja.
 
Ključne besede: simulacija diskretnih dogodkov, modeliranje, optimizacija, proizvodni proces, velikoserijska proizvodnja
 
pdfOptimiranje zalog polizdelkov za hladilnike preko računalniškega modela in simulacije diskretnih dogodkov (.pdf 1.2MB)
 

 

Vpliv kombinacije toplotne obdelave, podhlajevanja in nitriranja na tribološke in nosilne lastnosti hitroreznega jekla

 
Izr. prof. dr. Bojan Podgornik, univ. dipl. inž., prof. dr.  Vojteh Leskovšek, univ. dipl. inž.; oba Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
Jure Jerina, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Preoblikovalna orodja so pri delovanju istočasno izpostavljena mehanskim, termičnim, kemijskim in tribološkim obremenitvam. Tako kompleksni kontaktni pogoji zahtevajo zelo specifične mehanske, še posebej pa tribološke lastnosti kontaktnih površin. Materiali za preoblikovalna orodja morajo tako izpolnjevati najrazličnejše zahteve, ki pa niso vedno istočasno dosegljive, kot je primer visoke trdote in žilavosti, odpornosti na abrazijsko in adhezijsko obrabo itd. Cilj predstavljenega dela je bil raziskati vpliv kombinacije vakuumske toplotne obdelave, podhlajevanja in nitriranja površine na lastnosti PM hitroreznega jekla, tako s stališča obrabne odpornosti, odpornosti na prenos preoblikovanega materiala in povečanja nosilnosti v primeru nanosa PACVD-prevleke. Rezultati kažejo, da podhlajevanje prispeva k izboljšanju abrazijske in adhezijske obrabne odpornosti hitroreznega jekla, ima pa negativen vpliv na nosilnost, ki se s povečanjem temperature avstenitizacije in v kombinaciji z nitriranjem stopnjuje.
 
Ključne besede: podhlajevanje, nitriranje, nosilnost, obraba, trenje
 
pdfVpliv kombinacije toplotne obdelave, podhlajevanja in nitriranja na tribološke in nosilne lastnosti hitroreznega jekla (.pdf 849KB)
 

 

Raziskava trajnosti in vzdržljivosti hidravličnega valja

 
Dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Maks Plesec, MAPRO, d. o. o., Žiri
 
Povzetek: Proizvajalci mobilno-hidravličnih naprav zahtevajo od svojih dobaviteljev preverjene izdelke. V primeru hidravličnih valjev so te zahteve zelo ostre, ko gre za uporabo v mobilni hidravliki. Prispevek prikazuje zahteve glede trajnosti in vzdržljivosti hidravličnega valja svetovno uveljavljenega proizvajalca strojev s področja mobilne hidravlike, preizkušani hidravlični valj in uporabljena tesnila, preizkuševališče ter rezultate preizkušanj. Čeprav na tem področju obstaja več standardov, se ti v praksi vedno ne uporabljajo. Standardi namreč predpisujejo področja testiranja, ki pa se velikokrat razlikujejo od dejanskih razmer pri uporabi posameznih hidravličnih valjev. Rezultati prvega testa kažejo na nujnost uporabe poli-tetraflor-etilenskih tesnil in nizke reže med batom in cevjo hidravličnega valja. Rezultati drugega visokotlačnega testa nam povedo, da je potrebno paziti pri zasnovi bata v povezavi z zareznim učinkom. Tretji in četrti test vzdržljivosti navojnih zvez in celotne nosilne konstrukcije hidravličnega valja sta že s prvim poskusom zadovoljila zahtevam naročnika. Rezultati izvedenih testov hidravličnega valja kažejo na to, da je za uporabo hidravličnih valjev v mobilni hidravliki potrebno te skrbno zasnovati in izdelati. Vsaka napaka oz. odstopanje pomeni okvaro, drage zastoje ter reklamacije.
 
Ključne besede: diferencialni hidravlični valj, konstrukcija, mineralno hidravlično olje, tesnila, preizkuševališče, puščanje, deformacija
 
pdfRaziskava trajnosti in vzdržljivosti hidravličnega valja (.pdf 2.0MB)
 

 

Pregled razvoja magnetnega hlajenja na fakulteti za strojništvo (UL)

 
Dr. Jaka Tušek, univ. dipl. inž.,
dr. Samo Zupan, univ. dipl. inž.,
dr. Alen Šarlah, univ. dipl. inž.,
Aleksander Novak, dipl. inž.,
Urban Tomc, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Andrej Kitanovski, univ. dipl. inž.,
prof. dr. Ivan Prebil, univ. dipl. inž.,
prof. dr. Alojz Poredoš, univdipl. inž.; vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Prispevek opisuje pregled razvoja tehnologije magnetnega hlajenja na Fakulteti za strojništvo (UL) v zadnjih šestih letih (2006–2012). Kot uvod v obravnavano tematiko so najprej predstavljene osnove magnetnega hlajenja in pregled stanja na obravnavanem področju. Drugi del prispevka opisuje razvoj rotirajočega prototipa magnetnega hladilnika, razvitega na Fakulteti za strojništvo. Opisani so osnovni principi delovanja, analiza strukture za ustvarjanje magnetnega polja ter nekatere konstrukcijske težave, ki otežujejo učinkovito delovanje. V tretjem delu prispevka je opisana razvita in izdelana eksperimentalna proga za testiranje aktivnih magnetnih regeneratorjev (AMR) kot osnovnega elementa magnetnega hladilnika. Ugotovljen je bil izjemen vpliv geometrije AMR-ja na delovanje magnetnega hladilnika. Nadalje je opisana inovativna metoda za izdelavo AMR-ja, ki temelji na tehnologiji laserskega varjenja. V zaključnem delu je predstavljeno nadaljnje delo na tem področju, ki med drugim zajema alternativno rešitev za hitrejši prenos toplote v AMR-ju z uporabo toplotnih diod.
 
Ključne besede: magnetno hlajenje, magnetokalorični učinek, aktivni magnetni regenerator, magnetno polje
 
pdfPregled razvoja magnetnega hlajenja na fakulteti za strojništvo (UL) (.pdf 1.0MB)
 

 

Motivacijski laboratorijski projekti pri dodiplomskem predmetu robotika

 
Dr. Jure Rejc, univ. dipl. inž., prof. dr. Marko Munih, univ. dipl. inž., both Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
 
Razširjeni povzetek

Študentski laboratorijski projekti so najpomembnejši člen učnega procesa pri študiju tehnike. To še posebej velja za področje robotike. Laboratorijska izkušnja mora študentom nuditi spoznavanje opreme, delovnih navad in tesne povezave med teorijo in prakso. Namen članka je predstaviti motivacijske laboratorijske projekte pri predmetu Robotika, kjer študenti uporabljajo industrijske robote. Predstavljeni projekti so neposredno povezani s predavanji homogenih transformacij, z robotskim modelom in robotskim vodenjem po poziciji in sili. Vsak študent samostojno ali v manjši skupini do treh študentov opravi šest projektov. Članek detajlno opisuje tri študentske laboratorijske projekte.

Prvi je namenjen spoznavanju in predvsem utrjevanju ter razumevanju uporabe homogenih transformacij v praktičnem primeru. Študenti z vajo spoznavajo postopek, ki določi dve homogeni transformacijski matriki, s katerima nato izračunajo lego kamere glede na referenčni koordinatni sistem robota. Ta informacija je ključna za izračunavanje lege objektov (zamaškov) glede na referenčni koordinatni sistem, če so lege objektov zaznavne s pomočjo videokamere oz. znane v koordinatnem sistemu kamere. Po ustreznih matematičnih operacijah študenti poženejo že napisan robotski program, ki zamaške, glede na njihovo lego v koordinatnem sistemu videokamere, pobere in privije na ustja plastenk.

Za razumevanje pojma kinematika študenti opravijo laboratorijski projekt, pri katerem morajo glede na podano skico robota z uporabo metode z vektorskimi parameteri določiti geometrijski model robota. Ta model določa lego zadnjega koordinatnega sistema na vrhu robota glede na referenčni koordinatni sistem robota v odvisnosti od spremenljivk njegovih sklepov. Projekt izvajajo za robot Epson PS3.

V sklopu predavanj študenti spoznajo tudi različne načine vodenja robotov. Običajno so industrijski roboti vodeni po poziciji, vendar pa pri enem laboratorijskem projektu spoznajo, da je mogoče robot voditi tudi po sili. Projekt se izvaja na robotu Stäubli RX90, ki ima na vrhu nameščen senzor sile JR3. Z zapisom izredno preprostega proporcionalnega regulatorja, katerega izhod predstavlja hitrost vrha robota glede na bazni koordinatni sistem, študenti realizirajo: vodenje robota po poziciji s kroženjem vrha v eni ravnini, vodenje robota po sili, izmerjeni s senzorjem sile z referenčno silo enako 0 N, ter hibridnim vodenjem (po poziciji in sili), kjer realizirajo risanje kroga na tablo pred robotom, pri čemer je kontaktna sila med pisalom in tablo 1 N.

Na koncu vsakega posameznega laboratorijskega projekta preverimo znanje oz. razumevanje posameznega študenta glede na projekt, ki ga je tisti dan opravljal. Tako vsak študent dobi od 3 do 5 vprašanj, ki se nanašajo neposredno na razumevanje delovanja projekta s stališča teorije kot tudi prakse.

Konec poletnega semestra v šolskem letu 2011/2012, torej po zaključku laboratorijskih projektov, smo med študenti opravili anketo. Ta je pokazala, da so laboratorijski projekti pri predmetu robotika zanimivi in študente motivirajo za delo, pohvalili pa so tudi neposredno povezanost s snovjo predavanj, kar jim pomaga pri utrjevanju snovi za izpit.
 
Ključne besede: robotika, laboratorijski projekti, homogene transformacije, geometrijski model robota, vodenje robota
 
pdfMotivacijski laboratorijski projekti pri dodiplomskem predmetu robotika (.pdf 712KB)
 

 

Bat v izvrtini znotraj hidrostatičnih batnih pogonov – dolga pot odkrivanja

 
Prof. dr. Monika Ivantysynova, Maha Fluid Power Research Center, Purdue University, USA
 
Razširjeni povzetek

Prispevek prikazuje pomembnejše rezultate raziskovalcev in inženirjev pri odkritjih fizikalnih zakonitosti, povezanih z lastnostmi filma kapljevine in delovnih pogojev bata v izvrtini znotraj hidrostatičnih batnih pogonov. Osredotočen je na konstrukcijsko izvedbo bata v izvrtini za primer ustvarjanja potrebnega momenta za premagovanje večjih bočnih sil na bat. Od leta 1965 je bilo izvedenih preko 20 različnih doktorskih disertacij, ki so obravnavale teoretične in/ali eksperimentalne študije mejnih kontaktnih ploskev med batom in izvrtino znotraj hidrostatičnih batnih pogonov. Prispevek prikazuje le glavne mejnike v razvoju hidravlično-tribološkega para, bata v izvrtini.

Slika 1 prikazuje mazalne reže znotraj aksialnih in radialnih batnih črpalk. Slika 2 prikazuje osnovne kinematične razmere za primer aksialne batne črpalke z nagibno ploščo. Slika 3 prikazuje diagram sil na bat v izvrtini znotraj aksialne batne črpalke. Slika 4 prikazuje nagnjen položaj bata v izvrtini pri določenem položaju gredi. Na sliki 5 je prikazano eno prvih tovrstnih preizkuševališč, namenjeno raziskavam vplivov različnih materialov in površinskih hrapavosti na trenje in obrabo bata v izvrtini. Preizkuševališče sta leta 1975 razvila Dowd in Barvell. Prerez testirane črpalke s tremi piezomerilniki sile je prikazan na sliki 6. Testirana črpalka z integriranimi termočleni in tlačnimi zaznavali je prikazana na sliki 7. Na sliki 8 je preizkuševališče za neposredno merjenje tlačnih polj in filma kapljevine med batom in izvrtino. Numerično združevanje različnih fizikalnih domen za nov numerični model sestava bata v izvrtini je prikazano na sliki 9. Blokovni diagram izboljšanega numeričnega algoritma za preračun razmer med batom in izvrtino kaže slika 10. Slika 11 prikazuje primerjavo sile trenja bata v izvrtini med rezultati meritev in numeričnega izračuna. Na sliki 12 je prikazana primerjava med izmerjenimi in simuliranimi temperaturnimi polji med batom in izvrtino aksialne batne črpalke. Elastična deformacija bata in puše vpliva na spremembo višine reže med njima (slika 13). Na sliki 14 so prikazane obstoječe oblike standardnih batov. Slika 15 prikazuje novo, za 4 mikrometre po premeru, sodčkasto obliko bata. Slika 16 prikazuje patentiran bat z valovito površino. Preglednica 1 prikazuje nekaj vplivov na povprečno zmanjšanje izgub za osem različnih simuliranih delovnih pogojev in za tri različno valovite površina bata. Simulacije so bile izvedene za črpalko pri visoki in nizki vrtilni hitrosti (3000 vrt./min. in 1000 vrt./min.), pri visokem in nizkem delovnem tlaku (400 bar in 100 bar) in pri 100-odstotnem ter 20-odstotnem kotu nagibne plošče. Bat s površino, ki je imela 2,5 sinusnih valov, z amplitudo +/–6 mikrometrov, je pokazal največje zmanjšanje izgub (80 % zmanjšanje pri 3000 vrt./min, 400 bar in pri 20-odstotnem kotu nagibne plošče).

Poleg naštetih raziskav vpliva različnih oblikovnih in površinskih izvedb drsne površine bata so se nekateri raziskovalci osredotočili tudi na materiale in prevleke batov in izvrtin. Glavni namen omenjenih raziskav, povezanih z materiali in prevlekami, je zmanjšanje trenja in obrabe bata v puši aksialne batne črpalke. Rezultati omenjenih raziskav odpirajo vrata raziskavam novih materialov, prevlek in oblik drsnih površin težko obremenjenih mejnih ploskev batnih črpalk in motorjev.
 
Ključne besede: hidrostatične črpalke in motorji, lastnosti mazalnega filma, teoretične in eksperimentalne študije, mazalna reža, nagibna plošča, kinematika bata, sile, preizkuševališče, numerični model, meritve, oblika bata
 
pdfBat v izvrtini znotraj hidrostatičnih batnih pogonov – dolga pot odkrivanja (.pdf 3.2MB)
 

 

Sistem za krmiljenje temperature laserskih diod

 
Marko Pogačar, univ. dipl. inž., RLS d. o. o., Komenda; Vid Agrež, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; Vid Novak, univ. dipl. inž, Jaka Petelin, univ. dipl. inž, oba LPKF d. o. o., Naklo; doc. dr. Rok Petkovšek, univ. dipl. inž., prof. dr. Janez Diaci, univ. dipl. inž., oba Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Članek opisuje razvoj sistema za temperaturno krmiljenje laserskih diod, ki temelji na hladilnem sistemu s termoelektričnimi elementi, zračnem hladilniku, NTC-temperaturnem zaznavalu in industrijskem PID-krmilniku. V okviru raziskave je bil razvit matematični model temperaturnokrmilnega sistema. Model je bil validiran po metodi pozitivnega koračnega odziva in je omogočil teoretično analizo realnega sistema in določitev parametrov PID-krmilnika. Na teh osnovah je bil razvit prototipni sistem. Z meritvami na njem je bilo potrjeno, da izbrani PID-parametri omogočajo doseganje zahtevanih sistemskih karakteristik.
 
Ključne besede: temperaturna regulacija, termoelektrični elementi, PID regulacija, pulzno širinska modulacija, regulacijski sistemi, laserske diode
 
pdfSistem za krmiljenje temperature laserskih diod (.pdf 1.6MB)
 

 

Analiza proizvodnih podatkov za nadzor in upravljanje kvalitete izdelkov

 
Miha Glavan, univ. dipl. inž., dr. Matej Gašperin, univ. dipl. inž., oba Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Matej Vidmar, tehnolog konstruktor, Kolektor Group d.o.o.; Maks Tuta, strokovni sodelavec, Stojan Kokošar, prokurist, oba Kolektor Sinabit d.o.o.; prof. dr. Đani Juričić, univ. dipl. inž., Institut Jožef Stefan, Ljubljana; Andrej Brložnik, direktor, Kolektor KFH d.o.o.
 
Izvleček: Zajeti proizvodni podatki predstavljajo bogat vir informacij. A vendar se v proizvodnih obratih pogosto ne izkoriščajo, saj se operaterji proizvodnje velikokrat ne zavedajo njihovega uporabnega potenciala. V članku je prikazano, kako je mogoče izkoristiti proizvodne podatke za iskanje proizvodnih spremenljivk, ki najmočneje vplivajo na kvaliteto izdelkov, in kako lahko proizvodne modele, identificirane na podlagi proizvodnih podatkov, izkoristimo za realizacijo naprednih tehnik nadzora in vodenja proizvodnje. Praktična uporaba predstavljenih tehnik je prikazana na primeru analize proizvodnih podatkov iz podjetja Kolektor KFH.
 
Ključne besede: kvaliteta izdelkov, proizvodni podatki, vplivne proizvodne spremenljivke, matematični modeli
 
pdfAnaliza proizvodnih podatkov za nadzor in upravljanje kvalitete izdelkov (.pdf 624KB)
 

 

Zmanjšanje izgub znotraj vodnega hidravličnega valja

 
Dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., doc. dr. Jožef Pezdirnik, univ. dipl. inž., prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž., vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Predpisi o zaščiti naravnega okolja postajajo vedno strožji. Z uporabo vode namesto mineralnega hidravličnega olja v pogonsko-krmilni hidravliki lahko naredimo pozitiven korak v smeri teh predpisov. Prispevek predstavlja dva različna hidravlična valja. Prvi razviti hidravlični valj preproste konstrukcije je bil najprej merjen z uporabo mineralnega hidravličnega olja in nato, pri enakih parametrih, še z uporabo vode brez dodatkov. Izkazalo se je, da je trenje v obeh primerih uporabljenih hidravličnih kapljevin visoko, zato je bil zasnovan in izdelan modularni hidravlični valj. Zaradi raziskave tribološko-hidravličnih drsnih kontaktov je konstrukcija novega hidravličnega valja taka, da lahko enostavno zamenjamo njegova tesnila in/ali vodila. Na omenjenem hidravličnem valju so bile izvedene meritve z dvema različnima serijsko izdelanima kombinacijama tesnil. Ugotovljeno je, da je trenje pri tesnilih iz PTFE (poli-tetraflor-etilena) z dodatkom brona izrazito nižje kot pri tesnilih iz PU (poliuretana).
 
Ključne besede: hidravlični valj, konstrukcija, oljna, vodna hidravlika, vrste tesnil
 
pdfZmanjšanje izgub znotraj vodnega hidravličnega valja (.pdf 666KB)
 

 

Razvlaknjenje taline kamene volne na disku centrifuge

 
Prof. dr. Brane Širok, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Benjamin Bizjan, univ. dipl. inž., Robert Agnič, univ. dipl. inž., KNAUF INSULATION, d. o. o., Škofja Loka
dr. Tom Bajcar, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Prispevek popisuje tvorjenje mineralnih vlaken na kolesih centrifuge v realnem proizvodnem procesu kamene volne. Predstavljeni rezultati navajajo na prisotnost nestabilnosti taline, ki se oblikuje kot kompleksno kvaziperiodično osciliranje struktur na površini filma. Poleg oscilacije taline, ki sovpada z vrtilno frekvenco kolesa in višjimi harmoniki, so zaznane tudi aperiodične strukture taline kot posledica Taylorjeve nestabilnosti, ki je lastna gibanju kapljevine in je ena od osnovnih mehanizmov tvorjenja ligamentov taline, iz katerih se oblikujejo vlakna kamene volne. Dobljeni rezultati navajajo na značilen vpliv dinamike filma taline na nastajanje vlaken in posredno na kvaliteto končnega proizvoda.
 
Ključne besede: kamena volna, centrifuga, razvlaknjenje taline, Taylorjeva nestabilnost, nihanja struktur
 
pdfRazvlaknjenje taline kamene volne na disku centrifuge (.pdf 711KB)
 

<< < 1 ... 5 ... 10 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 20 21 > >>

Novice

 
 
Letos izjemno uspešno »Stičišče znanosti in gospodarstva« tudi na 52. MOS-u v Celju
Na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, v Celju so se že četrtič, v »Stičišču znanosti in gospodarstva«, ki je projekt Ministrs... »
 
 
29. Tehniški posvet vzdrževalcev Slovenije
Program  posvetovanja
Otočec, 9. in 10. oktober 2019 »
 
 
Podelitev nagrad SLO manus na Dnevu inovativnosti 2019
Manus simbolizira pogum in prizadevanja za raziskovanje novih tehnologij na področju uporabe tribo-polimerov. V podjetju HENNLICH spodbujamo lokalne ... »
 

Izpostavljamo znanstvene in strokovne članke

   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.