Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 22 > >>
 

Tribološki testi s hidravličnimi črpalkami ob konstantni obremenitvi

 
Prof. dr. Darko Lovrec, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Vito Tič, univ. dipl. Inž.,  oba Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček:
Ena od najpomembnejših nalog hidravlične tekočine je zagotavljanje ustreznih mazalnih lastnosti v celotni obratovalni dobi hidravličnega sistema. Manjša obraba komponente in ohranjanje njene učinkovitosti sta zato primarni nalogi tako proizvajalcev hidravlične tekočine kot proizvajalcev komponent. Neustrezne lastnosti hidravlične tekočine v veliki meri vplivajo na degradacijo komponent in zanesljivost delovanja celotne naprave. V ta namen je bilo razvitih veliko testov, med katerimi imajo pomembno vlogo testi s hidravličnimi tekočinami.

Prispevek podaja pregled različnih testov za testiranje triboloških lastnosti hidravličnih tekočin, pri čemer so uporabljene hidravlične črpalke konstantne iztisnine, praviloma obremenjene s konstantnim tlakom. Poudarek je na študiji osnovnih značilnosti tovrstnih testov, vključujoč vrsto uporabljene črpalke, predstavljeni so osnovni obratovalni pogoji posameznega testa, velikost instalirane moči testne naprave, obseg potrebne opreme za izvedbo testa ter količina testirane tekočine.
 
Ključne besede:
hidravlične tekočine, mazalne lastnosti, testi s črpalkami, konstantna iztisnina, konstantna obremenitev
 
pdfTribološki testi s hidravličnimi črpalkami ob konstantni obremenitvi (.pdf 699KB)
 

 

Razvoj in preizkus delovanja inteligentnega diferenčnega tlačnega pogona s sistemom za odpravo nihanj iSET

 
Tomaž Kos, mag. inž.,
dr. Janko Pevtrovčič, univ. dipl. inž., oba  Institut Jožef Stefan, Ljubljana;
Zoran Šaponia, univ. dipl. inž.,
dr. Bojan Musizza, univ. dipl. inž.,
Gregor Podržaj, dipl. inž.,
Sašo Strajnar, dipl. inž., vsi Danfoss Trata, d. o. o., Ljubljana;
doc. dr. Damir Vrančić, univ. dipl. inž., Institut Jožef Stefan, Ljubljana
 
Izvleček:
Diferenčne regulatorje tlaka uporabljamo povsod tam, kjer je potrebno zagotoviti stabilen tlak v posameznih vejah hidravličnega sistema. Večinoma jih uporabljamo kot posredni člen med toplotno postajo in odjemalcem toplote v stavbi ali skupini stavb. Tako jih pogosto srečamo v toplovodnih omrežjih in sistemih HVAC. Konvencionalni diferenčni regulatorji prispevajo k stabilizaciji toplotnega sistema, vendar pa včasih niso kos velikim spremembam odjema toplote med zimsko in poletno sezono. V toplejših mesecih lahko zaradi manjših odprtosti regulacijskih ventilov prihaja do nihanj v sistemu. V prispevku sta opisana razvoj in delovanje novega tlačnega regulatorja Virtus proizvajalca Danfoss, ki s pomočjo vgrajenega sistema za odpravo nihanja iSET samodejno uravnava diferenčni tlak in tako zagotavlja stabilno delovanje hidravličnega sistema. Pogon Virtus smo preizkusili tudi neposredno na dveh toplotnih podpostajah daljinskega ogrevanja: na toplotni podpostaji v naselju Newbury v veliki Britaniji in na toplotni podpostaji v naselju privatnih hiš Giessen v Nemčiji. Iz rezultatov poizkusa sledi, da je sistem iSET učinkovito odpravil nihanja ter samodejno prilagodil tlak trenutnim potrebam uporabnikov.

 
Ključne besede:
diferenčni tlačni pogon, adaptivni sistem, odprava nihanj
 
pdfRazvoj in preizkus delovanja inteligentnega diferenčnega tlačnega pogona s sistemom za odpravo nihanj iSET (.pdf 749KB)
 

 

Razvoj dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem – 2. del

 
Jaka Čadež, univ. dipl. inž., 
mag. Anže Čelik, univ. dipl. inž., oba Poclain Hydraulics, d. o. o., Žiri
 
Izvleček
Dvopotni tokovni ventil s tlačnim kompenzatorjem predstavlja v hidravliki člen, ki omogoča kontroliranje količine toka fluida (tj. pretoka), posledično pa tudi hitrosti izvršilnih elementov. Omenjeno funkcionalnost je sicer mogoče doseči tudi s črpalko z nastavljivo iztisnino, vendar je z uporabo namenskega ventila to mogoče izvesti precej enostavneje. Tovrstni ventil ima vgrajen tlačni kompenzator, ki vzdržuje konstanten padec tlaka (med vhodno in izhodno stranjo ventila), posledično pa se z nastavljivimi režami določa potrebna količina pretoka.

V prispevku je prikazan postopek razvoja dvopotnega ventila s tlačnim kompenzatorjem. Glede na ciljano področje uporabe (mobilne aplikacije) se za tovrstni ventil zahteva visok delovni tlak (do 500 barov) pri predpisanem nazivnem pretoku (do 100 l/min). Pri tovrstnih aplikacijah so želene stabilnost delovanja v celotnem področju obratovanja in nizke energijske izgube v ventilu.

Uvodoma sta predstavljena osnovni princip delovanja dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem in tipičen primer vgradnje. Nadalje so prikazani teoretične osnove preračuna tokovnega ventila, razvojne aktivnosti na ključnih detajlih ter koraki do njihove optimizacije.

Eksperimentalno izmerjene karakteristike dvopotnega tokovnega ventila so v nadaljevanju primerjane z rezultati simulacij. Začetno neujemanje je bilo vzrok za podrobnejšo analizo obstoječega koncepta. Dodatna razvojna iteracija je odpravila pomanjkljivosti na ventilu, ponovna primerjava med eksperimentalnim in numeričnim pristopom pa je pokazala precej boljše ujemanje rezultatov oz. karakteristik dvopotnega tokovnega ventila.

Na osnovi uspešnega razvoja osnovne funkcije dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem bo slednja razširjena na celotno družino tokovnih ventilov (tj. za različne nazivne pretoke).
 
Ključne besede:
hidravlika, tlačni kompenzator, tokovni ventil, padec tlaka, razvoj, simulacije
 
pdfRazvoj dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem – 2. del (.pdf 870KB)
 

 

Obdelava kompleksnih dogodkov pri spremljanju proizvodnega procesa

 
Mag. Tadej Krivec, inž.,
dr. Dejan Gradišar, univ. dipl. inž., 
dr. Miha Glavan, univ. dipl. inž., vsi Institut Jožef Stefan, Ljubljana;
prof. dr. Gašper Mušič, univ. dipl. inž., Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
 
Izvleček: Med glavnimi vidiki pri optimizaciji proizvodnje sta pridobivanje in uporaba podatkov v realnem času. Le na ta način smo lahko učinkoviti pri zagotavljanju kakovosti ali pri čim hitrejšem odkrivanju napak. V ta namen se v sodobnih sestavih uporabljajo sistemi za obdelavo kompleksnih dogodkov (CEP – ang. complex event processing), ki lahko sprejmejo različne tokove podatkov in omogočajo preproste (statične) poizvedbe na širokem naboru dinamičnih podatkov. V prispevku predstavljamo arhitekturno rešitev za sprotno obdelavo kompleksnih dogodkov, ki smo jo demonstracijsko izvedli na primeru zaznavanja napak na proizvodnih napravah z uporabo metode osnovnih komponent in testnih statistik Hotelling in SPE (ang. squared prediction error). Opisan je koncept oknenja za obdelavo velikih tokov podatkov (velepodatki). Arhitekturna zasnova temelji na platformi Microsoft StreamInsight. Podatke smo zgodovinsko in realnočasno analizirali s sistemom za upravljanje podatkovnih baz Microsoft SQL Server. Prikaz podatkov je realiziran z orodjem za poslovno analitiko Power BI.
 
Ključne besede: obdelava kompleksnih dogodkov, zaznavanje napak, proizvodna analitika, PCA, Hotelling, SPE, Microsoft StreamInsight
 
pdfObdelava kompleksnih dogodkov pri spremljanju proizvodnega procesa (.pdf 810KB)
 

 

Vzdrževanje hidravličnih naprav – 3. del

 
Doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž.,  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Povzetek
Vzdrževanje temperature in ustrezne kinematične viskoznosti (viskoznosti v nadaljevanju) HK znotraj optimalnih meja vključuje določitev primernega območja temperature in viskoznosti pri temperaturi okolice, pri kateri deluje obravnavani hidravlični sistem. Najprej si bomo ogledali povezavo med temperaturo HK in viskoznostjo ter kako to vpliva na uporabno dobo hidravličnega sistema in njegovih sestavin.
 
 
pdfVzdrževanje hidravličnih naprav – 3. del (.pdf 853KB)
 

 

Razvoj hidravlične pogonske tehnike skozi čas – 1. del: zgodnji začetki in prve črpalke

 
Izr. prof. dr. Darko Lovrec, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 
Najpomembnejši mejniki razvoja hidravličnega oz. hidrostatičnega prenosa sil in gibanja, njihov pomen za razvoj posameznih vej tehnike ter uvajanje te tehnologije na druga področja tehnike, bodo podrobneje predstavljeni v kronološko sledečih si prispevkih – od prvih zametkov pa vse do današnjega dne. V tem prvem prispevku se bomo posvetili prvim spoznanjem in poskusom uporabe energije vode ter prvim hidravličnim črpalkam, ki so omogočile neodvisnost te tehnike od naravnih virov energije.
 
 
pdfRazvoj hidravlične pogonske tehnike skozi čas – 1. del: zgodnji začetki in prve črpalke (.pdf 1.6MB)
 

 

Razvoj dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem

 
Jaka Čadež, univ. dipl. inž., Anže Čelik, univ. dipl. inž., oba Poclain Hydraulics, d. o. o., Žiri
 
Izvleček:

Dvopotni tokovni ventil s tlačnim kompenzatorjem predstavlja v hidravliki člen, ki omogoča kontroliranje količine toka fluida (tj. pretoka), posledično pa tudi hitrosti izvršilnih elementov. Omenjeno funkcionalnost je sicer mogoče doseči tudi s črpalko z nastavljivo iztisnino, vendar je z uporabo namenskega ventila to mogoče izvesti precej enostavneje. Tovrstni ventil ima vgrajen tlačni kompenzator, ki vzdržuje konstanten padec tlaka (med vhodno in izhodno stranjo ventila), posledično pa se z nastavljivimi režami določa potrebna količina pretoka.

V prispevku je prikazan postopek razvoja dvopotnega ventila s tlačnim kompenzatorjem. Glede na ciljano področje uporabe (mobilne aplikacije) se za tovrstni ventil zahteva visok delovni tlak (do 500 barov) pri predpisanem nazivnem pretoku (do 100 l/min). Pri tovrstnih aplikacijah so želene stabilnost delovanja v celotnem področju obratovanja in nizke energijske izgube v ventilu.

Uvodoma sta predstavljena osnovni princip delovanja dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem in tipičen primer vgradnje. Nadalje so prikazani teoretične osnove preračuna tokovnega ventila, razvojne aktivnosti na ključnih detajlih ter koraki do njihove optimizacije.

Eksperimentalno izmerjene karakteristike dvopotnega tokovnega ventila so v nadaljevanju primerjane z rezultati simulacij. Začetno neujemanje je bilo vzrok za podrobnejšo analizo obstoječega koncepta. Dodatna razvojna iteracija je odpravila pomanjkljivosti na ventilu, ponovna primerjava med eksperimentalnim in numeričnim pristopom pa je pokazala precej boljše ujemanje rezultatov oz. karakteristik dvopotnega tokovnega ventila.

Na osnovi uspešnega razvoja osnovne funkcije dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem bo slednja razširjena na celotno družino tokovnih ventilov (tj. za različne nazivne pretoke).
 
Ključne besede: hidravlika, tlačni kompenzator, tokovni ventil, padec tlaka, razvoj, simulacije
 
pdfRazvoj dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem (.pdf 735KB)
 

 

Robotsko lasersko varjenje nerjavne pločevine

 
Klemen Pompe, univ. dipl. inž., dr. Robert Ivančič, univ. dipl. inž., oba Intech-les, d. o. o., Unec; Primož Repnik, univ. dipl. inž., prof. dr. Janez Tušek, univ. dipl. inž., oba TKC, d. o. o., Ljubljana
 
Izvleček: Članek predstavlja lasersko varjenje nerjavne pločevine z robotom in vlakenskim laserjem. Prikazane so prednosti sodobnih vlakenskih laserjev, priprava zvarnega mesta, tehnologija varjenja in težave, ki se pojavljajo pri laserskem robotskem varjenju.
 
Ključne besede: lasersko varjenje, robotsko varjenje, vlakenski laser, nerjavna pločevina
 
pdfRobotsko lasersko varjenje nerjavne pločevine (.pdf 797KB)
 

 

Vzdrževanje hidravličnih naprav – 2. del

 
Doc, dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž.,  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Uvod

Vzdrževanje čistoče hidravlične kapljevine (HK) vključuje določitev potrebnega razreda čistoče glede na obravnavni hidravlični sistem, redno intervalno jemanje vzorcev kapljevine in spremljanje razreda čistoče v primerjavi z zahtevami ter ukrepanje ob slabši čistoči od zahtevane. V prejšnji številki smo predstavili, kako delci znotraj hidravlične kapljevine skrajšujejo uporabno dobo hidravličnih sestavin. V prvem delu smo predstavili tudi, kaj pomenijo delci znotraj hidravlične kapljevine ter posledice teh na hidravlični napravi. Višine rež med relativno gibajočimi se elementi so v hidravliki znotraj bistvenih sestavin med 0,5 in 10 µm. Predstavljena so bila tudi splošna priporočila čistoče hidravlične kapljevine glede na področje in zahtevnost uporabe.

V nadaljevanju članka podajamo stopnjo čistoče s številčnimi stopnjami, ki jih pogosto imenujemo kodna števila. Ta so po ISO 4406 razvrščena od številke 0 do 28 oziroma še > 28. Stopnjo oziroma razred čistoče HK glede na  ISO 4406 podajamo z X1 / X2 /  X3 , kar pomeni kodne oznake (števila) za velikosti delcev 4 µm / 6 µm / 14 µm. Pred desetletjem in več smo stopnje čistoče podajali le za X2 / X3, v zadnjih letih pa, zaradi zaostrenih pogojev čistoče HK in tehničnih možnosti štetja tudi majhnih delcev, pogosto podajamo čistočo le za X1 / X2, torej za  4 µm / 6 µm. Ta način podajanja smo privzeli v pričujočem članku.

Najbolj zahtevni so sistemi s servoventili, ki zahtevajo čistočo 13/10, najmanj zahtevni pa so sistemi z nizkim tlakom (izpod 140 bar). Po priporočilih standarda ISO 4406 je za zobniške hidravlične motorje že zadovoljiva čistoča 21/19/17. Za druge hidravlične sestavine se pri nizkih tlakih zahteva za do 3 razrede boljšo čistočo od navedene najnižje zadovoljive. Za visoke tlake (nad 250 ali celo nad 300 bar) pa se zahteva znatno boljšo čistočo HK; za več razredov. 

Pričujoči prispevek podaja predloge, kako določiti raven čistoče hidravlične kapljevine, nato predstavi, kako na dva načina meriti čistočo, in podaja dva primera laboratorijskih meritev stanja mineralnega hidravličnega olja. Na koncu je razložena še pomembna vloga ß-vrednosti hidravličnega filtra.

Prispevek predstavlja priporočila za kontrolo čistoče hidravlične kapljevine in napotke, kako lahko izboljšamo njeno čistočo ter na kaj moramo biti pri tem pozorni. Sledijo praktična priporočila o izpiranju hidravličnih sistemov ter utemeljitev, zakaj je zelo priporočeno nadzirati stanje hidravličnih kapljevin. Na koncu prispevka je predstavljen praktični primer nujnosti spremljanja stanja hidravlične kapljevine. 
 
 
pdfVzdrževanje hidravličnih naprav – 2. del (.pdf 1.9MB)
 

 

Preizkušanje hidravličnih filtrov – večprehodni test po standardu ISO 16889:2008

 
Nejc Čegovnik, mag. inž. str., Litostroj Power, d. o. o., Ljubljana; 
doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček
Inženirji se v industriji vsakodnevno srečujejo z različnimi stroji, katerih delovanje je odvisno od hidravličnih sistemov. Da bi stroji delovali nemoteno, je treba posebno skrb nameniti hidravlični kapljevini. Z izbiro ustreznih filtrirnih elementov izboljšamo proces filtracije in s tem stanje čistoče hidravlične kapljevine, kar dolgoročno pripomore k podaljšanju uporabne dobe hidravličnih sestavin in zanesljivosti delovanja hidravličnih sistemov. Da bi izbrali najprimernejši filtrirni vložek, so bile razvite različne metode njihovega vrednotenja in testiranja. Mednje sodi tudi večprehodni test po standardu ISO 16889:2008 (Multi-pass method for evaluating filtration performance of a filterelement).
 
Ključne besede
večprehodni test, filtrirni element, hidravlična kapljevina, razmerje filtracije, čistoča
 
pdfPreizkušanje hidravličnih filtrov – večprehodni test po standardu ISO 16889:2008 (.pdf 739KB)
 

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 22 > >>

Novice

 
 
RAZPIS NAGRAD TEHNOLOŠKE MREŽE TEHNOLOGIJA VODENJA PROCESOV
Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov« (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjen... »
 
 
Letos izjemno uspešno »Stičišče znanosti in gospodarstva« tudi na 52. MOS-u v Celju
Na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, v Celju so se že četrtič, v »Stičišču znanosti in gospodarstva«, ki je projekt Ministrs... »
 
 
29. Tehniški posvet vzdrževalcev Slovenije
Program  posvetovanja
Otočec, 9. in 10. oktober 2019 »
 
   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.