Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 ... 20 21 > >>
 

Inteligentni stroji in naprave v povezani proizvodnji

 
Mag. Andrej Kolmanič, univ. dipl. inž., Tehna, d. o. o., Ljubljana
 
Povzetek: V prispevku so predstavljene bistvene tehnične in tehnološke značilnosti in priporočila, ki  jih bodo morali proizvajalci strojev in naprav  upoštevati pri načrtovanju in razvoju inteligentnih strojev in naprav. Predstavljen je koncept pametnega stroja oziroma naprave, ki temelji na uporabi in izrabi podatkov v realnem času ter izjemno visoki stopnji avtonomije v celotnem življenjskem ciklu strojev.  Ta poteka v korakih: podatkovna izmenjava v realnem času, obdelava podatkov v celovitem proizvodnem postopku, opisna in napovedna analitika, optimizacija. V prispevku je koncept povezljivosti utemeljen na podlagi standardnega industrijskega protokola Ethernet, predstavljene so prednosti in slabosti ter dobre prakse pri uvajanju.
 
Ključne besede: Inteligentni stroji in naprave, povezana proizvodnja, diagnostika v realnem času, povezljivost, analitika, integrirana funkcionalna varnost, operatorska učinkovitost, poenostavljena integracija, vgrajena informatizacija, informacijska varnost
 
pdfInteligentni stroji in naprave v povezani proizvodnji (.pdf 385KB)
 

 

Vpliv velikosti izvrtin v ventilski plošči na volumetrični, mehansko-hidravlični in skupni izkoristek počasi vrtečega se hidravličnega motorja tipa gerotor

 
Ervin Strmčnik, mag. inž. str., mag. posl. ved, Gregor Kokot,
doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž.,
vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Razvoj družbe poteka z nepojmljivo hitrostjo, kar se med drugim odraža v razvoju tehnike in izdelkov, med katerimi najdemo tudi hidravlične komponente, ki jih imenujemo hidravlični motorji. V članku je predstavljena posebna izvedba hidravličnega motorja s plavajočim zunanjim obročem. Za hidravlični motor tipa gerotor je značilno počasno vrtenje in doseganje velikih momentov. Ima relativno malo sestavnih delov, med katerimi so najpomembnejši rotor, rotorjev obroč, ohišje in ventilska plošča. V raziskavi smo analizirali vpliv velikosti izvrtin v ventilski plošči na volumetrični, mehansko-hidravlični in skupni izkoristek hidravličnega motorja. Ugotovili smo, da velikost izvrtin vpliva na delovanje hidravličnega motorja. Največje skupne izkoristke smo dobili v primeru izvrtine, ki je bila velika Φ 6,3 mm. Izkoristek se je v primeru velikosti izvrtin Φ 6,3 mm v vseh merilnih točkah povečal v povprečju za 5 % glede na začetno stanje, ko so imele izvrtine premer Φ 5,5 mm. V članku so podrobneje predstavljene značilnosti obravnavanega hidravličnega motorja, hidravlična shema preizkuševališča, metodologija raziskave ter postopki izračunov izkoristkov in iztisnine hidravličnega motorja.
 
Ključne besede: orbitalni hidravlični motor, ventilska plošča, velikost izvrtine, skupni izkoristek
 
pdfVpliv velikosti izvrtin v ventilski plošči na volumetrični, mehansko-hidravlični in skupni izkoristek počasi vrtečega se hidravličnega motorja tipa gerotor (.pdf 731KB)
 

 

Stisljivost hidravličnega olja in vpliv zraka

 
Izr. prof. dr. Darko Lovrec, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Vito Tič, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Stisljivost hidravlične tekočine je brez dvoma ena od njenih pomembnejših snovnih lastnosti, saj v veliki meri vpliva na togost hidravličnega pogona. V primerjavi z vodo imajo hidravlična mineralna olja dokaj nizek modul stisljivosti, kar povzroča določene nezaželene pojave pri delovanju hidravličnega sistema, še posebej v primerih, ko je zaželena visoka togost pogonov. Razen sprememb obremenitve tekočine s spremembo tlaka in spremembami temperature na stisljivost izredno vplivata delež zraka v obliki zračnih mehurčkov in tudi viskoznost uporabljenega olja.

V prispevku sta v uvodu na kratko predstavljena pomen stisljivosti hidravlične tekočine in podano teoretično ozadje določanja stisljivosti tekočine ob upoštevanju najpomembnejših vplivih faktorjev. V nadaljevanju prispevka pa so ti vplivi prikazani na osnovi eksperimentalnih rezultatov, pri čemer je dobršen del obravnave problematike namenjen napravi za merjenje stisljivosti in vplivu različnega deleža zraka.
 
Ključne besede: hidravlično olje, stisljivost, meritev stisljivosti, zrak v hidravličnem olju
 
pdfStisljivost hidravličnega olja in vpliv zraka (.pdf 729KB)
 

 

Hitra menjava serij – metoda SMED

 
Žiga Jordan Kozjak, študent II. st., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
doc. dr. Tomaž Berlec, univ. dipl. inž., izr. prof. dr. Janez Kušar, univ. dipl. inž., oba Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Če v podjetju sledimo željam kupcev, se zaradi majhnih serij pojavi problem večkratne menjave orodja. Čas menjave orodja oziroma serij lahko zmanjšamo z metodo hitrih menjav serij (SMED), ki ne zahteva velikega finančnega vložka, saj temelji na pretvorbi notranjih operacij (ko stroj stoji) v zunanje (ko se na stroju še izvaja predhodna ali pa že naslednja serija) oziroma na odstranitvi nepotrebnih operacij. Poleg tega se z enostavnimi in poceni ukrepi operacije izboljšajo. V članku je prikazano, kako metodo SMED izvesti na hidravlični stiskalnici. Po izvedenih ukrepih je bila analizirana še ekonomska upravičenost sprememb.
 
Ključne besede: vitka proizvodnja, čas menjave orodja, čas nastavljanja stroja, metoda SMED, skrajšanje pripravljalnih časov, zmanjševanje stroškov
 
pdfHitra menjava serij – metoda SMED (.pdf 652KB)
 

 

Regulacija diferenčne temperature v industriji omogoča velik prihranek

 
Dipl.-Ing. Rainer Schwan,
Dipl.-Ing. Gert Nahler,
Dipl.-Ing. Rudolf Lässler,
vsi SAMSON AG, www.samson.de
 
 
 
pdfRegulacija diferenčne temperature v industriji omogoča velik prihranek (.pdf 389KB)
 

 

Mednarodni pravni status vodje zrakoplova – 3. del

 
Mag. Aleksander Čičerov, univ. dipl. prav., UL, Fakulteta za strojništvo – uredništvo revije Ventil
 
Izvleček: Poskus uzakoniti mednarodnopravni status vodje zrakoplova temelji na dejstvu, da se ta pri opravljanju svojih nalog znajde v različnih pravnih okoljih. Ali je njegov status tudi mednarodnopravno urejen in kakšne so možnosti, da ga bodo ščitili mednarodni predpisi? Vodja zrakoplova ni samo pilot v klasičnem smislu, vse bolj postaja letalski menedžer. Se njegova vloga (pravice in dolžnosti) z modernimi tehnologijami spreminja in če se, ali je še nujen za varno, pravočasno in učinkovito upravljanje z zrakoplovom?
 
Ključne besede: vodja zrakoplova, mednarodni pravni status, Čikaška konvencija, aneksi, de lege lata, de lege ferenda, Tokijska konvencija, osnutek Konvencije o pravnem statusu vodje zrakoplova ICAO (februar 1947)
 
pdfMednarodni pravni status vodje zrakoplova – 3. del (.pdf 264KB)
 

 

Diagnostika in vzdrževanje hidravličnih tekočin

 
Dr. Milan Kambič, univ. dipl. inž., Olma d. o. o., Ljubljana
 
Izvleček: Postopni razvoj je privedel do tega, da dandanes uporabljamo veliko število različnih vrst hidravličnih tekočin. V nadaljevanju bo glavni poudarek namenjen diagnostiki in vzdrževanju stanja mineralnih olj in težko vnetljivih hidravličnih tekočin, saj omenjeni skupini predstavljata največji delež vseh hidravličnih tekočin. Vpliv kontaminantov na delovanje in uporabno dobo hidravličnih sistemov ter strojev in naprav je ključen in že dolgo časa poznan. Eno od pomembnih diagnostičnih opravil je zato redno nadzorovanje stopnje čistosti in vzdrževanje v priporočenem območju, seveda pa na zanesljivost obratovanja in uporabno dobo opreme vplivajo tudi drugi parametri, na osnovi katerih lahko zanesljivo ocenimo trenutno stanje in se odločimo o nadaljnjih vzdrževalnih ukrepih. Prispevek zato obravnava tudi nekatera vprašanja, pomembna za vzdrževanje stanja hidravličnih tekočin, kot so dopustna vsebnost vode v svežem in rabljenem hidravličnem olju, možnost mešanja različnih vrst hidravličnih tekočin, posebnosti vzdrževanja težko vnetljivih hidravličnih tekočin HFA in HFC in najpogostejše napake pri uporabi hidravličnih tekočin.
 
Ključne besede: hidravlična tekočina, diagnostika, vzdrževanje, vsebnost vode, zračni mehurčki
 
pdfDiagnostika in vzdrževanje hidravličnih tekočin (.pdf 890KB)
 

 

Hibridna izdelava s postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera in frezanja: II. del – Optimizacija tehnoloških parametrov hibridne izdelave ob uporabi ekstrudorske šobe večjega premera in primerjava rezultatov s standardno ekstrudorsko šobo

 
Damir Grguraš, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Davorin Kramar, univ. dipl. inž.,
David Homar, univ. dipl. inž.,
prof. dr. Janez Kopač, univ. dipl. inž.,
vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: V tem dvodelnem prispevku je predstavljena hibridna izdelava s ciljnim nalaganjem taljenega polimera in frezanjem. Hibridna izdelava, ki vključuje kombinacijo tehnologije dodajanja materiala po plasteh in tehnologije odrezavanja, se vse pogosteje uporablja v industriji. Vedno več proizvajalcev obdelovalnih strojev ponuja tudi hibridne stroje, ki imajo obe tehnologiji implementirani na enem stroju, kar omogoča izdelavo ob enem vpetju. Tudi na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je bil izdelan takšen hibridni stroj, kar je bilo opisano že v prvem delu tega članka (v prejšnji številki revije Ventil). V prvem delu članka smo predstavili optimizacijo tehnoloških parametrov hibridne izdelave, kjer smo za postopek ciljnega nalaganja taljenega polimera uporabili standardno ekstrudorsko šobo premera D = 0.4 mm. V drugem delu članka je predstavljena optimizacija tehnoloških parametrov pri uporabi nestandardne ekstrudorske šobe večjega premerom D = 1.1 mm. Na koncu je opisana še primerjava rezultatov hibridne izdelave z obema šobama.
 
Ključne besede: hibridna izdelava, ciljno nalaganje taljenega polimera, obodno frezanje, material PLA, načrtovanje eksperimentov, empirično modeliranje in optimizacija
 
pdfHibridna izdelava s postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera in frezanja: II. del – Optimizacija tehnoloških parametrov hibridne izdelave ob uporabi ekstrudorske šobe večjega premera in primerjava rezultatov s standardno ekstrudorsko šobo (.pdf 435KB)
 

 

Mednarodnopravni status vodje zrakoplova – 2. del

 
Mag. Aleksander Čičerov, univ. dipl. prav., UL, Fakulteta za strojništvo – uredništvo revije Ventil
 
Izvleček: Poskus uzakoniti mednarodnopravni status vodje zrakoplova temelji na dejstvu, da se ta pri opravljanju svojih nalog znajde v različnih pravnih okoljih. Ali je njegov status tudi mednarodnopravno urejen in kakšne so možnosti, da ga bodo ščitili mednarodni predpisi? Vodja zrakoplova ni samo pilot v klasičnem smislu, vse bolj postaja letalski menedžer. Se njegova vloga (pravice in dolžnosti) z modernimi tehnologijami spreminja in če se, ali je še nujen za varno, pravočasno in učinkovito upravljanje z zrakoplovom?
 
Ključne besede: vodja zrakoplova, mednarodnopravni status, Čikaška konvencija, aneksi, de lege lata, de lege ferenda, Tokijska konvencija, osnutek Konvencije o pravnem statusu vodje zrakoplova, ICAO (februar 1947)
 
pdfMednarodnopravni status vodje zrakoplova – 2. del (.pdf 591KB)
 

 

Avtomatsko niveliranje in brezžično krmiljenje mobilne hidravlične platforme s teleskopskim dvigalom

 
Domagoj Antić, mag. ing. mech., Zvonimir Lažeta, mag. ing. mech., Ph.D. Željko Šitum, full professor,
all University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
 
Povzetek: Mobilna hidravlična platforma je naprava namenjena začasnemu dviganju oseb in opreme na nedostopna mesta, pogosto visoko nad tlemi. Običajno se z dvigalom opravlja iz delovne platforme s strani pooblaščenega operaterja, kar je večkrat problem, ker mora operater hkrati opravljati še delo drugih oseb (npr. snemanje filmov, dela v mestih, …). Z vidika vzdrževanja platforme se pogosto pojavljajo tudi poškodbe ožičenja, ki je napeljano skozi teleskop hidravličnega dvigala. Poškodbe ožičenja v veliki meri vplivajo na razpoložljivost dvigala, zato je želja, da je verjetnost njihovega pojava čim manjša. Z željo po povečanju učinkovitosti sistema je bila izvedena rekonstrukcija hidravlične dvižne platforme z avtomatskih niveliranjem in brezžičnim krmiljenjem, ki hkrati onemogoča prevrnitev. Za PLC krmilnik je bil izdelan program, ki omogoča še dodatne prednosti takega sistema.
 
Ključne besede: mobilna hidravlična platforma, teleskopsko dvigalo, avtomatsko niveliranje, brezžično krmiljenje
 
pdfAvtomatsko niveliranje in brezžično krmiljenje mobilne hidravlične platforme s teleskopskim dvigalom (.pdf 808KB)
 

<< < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 ... 20 21 > >>

Novice

 
 
Rehabilitacijski roboti in razvojni trendi na tem področju
Rehabilitacijski roboti za zdravljenje senzomotoričnih pomanjkljivosti so predvsem nevrofiziološka perspektiva.V zadnjem desetletju je prišlo do hi... »
 
 
PRACE jesenska šola 2019 “Big data and HPC”
V septembru 2019 bo LECAD organiziral jesensko šolo, katere cilj bo usposabljanje o najsodobnejših tenologijah za obdelavo velepodatkov: Hadoop; RHa... »
 
 
V okviru 52 sejma MOS že četrto Stičišče znanosti in gospodarstva
Na celjskem sejmišču bo med 10. in 15. septembrom letos več kot 50 visokotehnoloških podjetij in raziskovalnih ustanov predstavilo inovacije, vrhu... »
 

Izpostavljamo znanstvene in strokovne članke

 
 
Blaž Bobnar, Anže Čelik, Franc Majdič
Eksperimentalno preverjanje tokovnih sil v hidravličnih ventilih

 

 
 
Tomaž Kos, Janko Petrovčič, Zoran Šaponia, Bojan Musizza, Gregor Podržaj, Sašo Strajnar, Damir Vrančić
Razvoj in preizkus delovanja inteligentnega diferenčnega tlačnega pogona s sistemom za odpravo nihanj iSET

 

   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.