Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 ... 20 21 > >>
 

Regulacija diferenčne temperature v industriji omogoča velik prihranek

 
Dipl.-Ing. Rainer Schwan,
Dipl.-Ing. Gert Nahler,
Dipl.-Ing. Rudolf Lässler,
vsi SAMSON AG, www.samson.de
 
 
 
pdfRegulacija diferenčne temperature v industriji omogoča velik prihranek (.pdf 389KB)
 

 

Mednarodni pravni status vodje zrakoplova – 3. del

 
Mag. Aleksander Čičerov, univ. dipl. prav., UL, Fakulteta za strojništvo – uredništvo revije Ventil
 
Izvleček: Poskus uzakoniti mednarodnopravni status vodje zrakoplova temelji na dejstvu, da se ta pri opravljanju svojih nalog znajde v različnih pravnih okoljih. Ali je njegov status tudi mednarodnopravno urejen in kakšne so možnosti, da ga bodo ščitili mednarodni predpisi? Vodja zrakoplova ni samo pilot v klasičnem smislu, vse bolj postaja letalski menedžer. Se njegova vloga (pravice in dolžnosti) z modernimi tehnologijami spreminja in če se, ali je še nujen za varno, pravočasno in učinkovito upravljanje z zrakoplovom?
 
Ključne besede: vodja zrakoplova, mednarodni pravni status, Čikaška konvencija, aneksi, de lege lata, de lege ferenda, Tokijska konvencija, osnutek Konvencije o pravnem statusu vodje zrakoplova ICAO (februar 1947)
 
pdfMednarodni pravni status vodje zrakoplova – 3. del (.pdf 264KB)
 

 

Diagnostika in vzdrževanje hidravličnih tekočin

 
Dr. Milan Kambič, univ. dipl. inž., Olma d. o. o., Ljubljana
 
Izvleček: Postopni razvoj je privedel do tega, da dandanes uporabljamo veliko število različnih vrst hidravličnih tekočin. V nadaljevanju bo glavni poudarek namenjen diagnostiki in vzdrževanju stanja mineralnih olj in težko vnetljivih hidravličnih tekočin, saj omenjeni skupini predstavljata največji delež vseh hidravličnih tekočin. Vpliv kontaminantov na delovanje in uporabno dobo hidravličnih sistemov ter strojev in naprav je ključen in že dolgo časa poznan. Eno od pomembnih diagnostičnih opravil je zato redno nadzorovanje stopnje čistosti in vzdrževanje v priporočenem območju, seveda pa na zanesljivost obratovanja in uporabno dobo opreme vplivajo tudi drugi parametri, na osnovi katerih lahko zanesljivo ocenimo trenutno stanje in se odločimo o nadaljnjih vzdrževalnih ukrepih. Prispevek zato obravnava tudi nekatera vprašanja, pomembna za vzdrževanje stanja hidravličnih tekočin, kot so dopustna vsebnost vode v svežem in rabljenem hidravličnem olju, možnost mešanja različnih vrst hidravličnih tekočin, posebnosti vzdrževanja težko vnetljivih hidravličnih tekočin HFA in HFC in najpogostejše napake pri uporabi hidravličnih tekočin.
 
Ključne besede: hidravlična tekočina, diagnostika, vzdrževanje, vsebnost vode, zračni mehurčki
 
pdfDiagnostika in vzdrževanje hidravličnih tekočin (.pdf 890KB)
 

 

Hibridna izdelava s postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera in frezanja: II. del – Optimizacija tehnoloških parametrov hibridne izdelave ob uporabi ekstrudorske šobe večjega premera in primerjava rezultatov s standardno ekstrudorsko šobo

 
Damir Grguraš, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Davorin Kramar, univ. dipl. inž.,
David Homar, univ. dipl. inž.,
prof. dr. Janez Kopač, univ. dipl. inž.,
vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: V tem dvodelnem prispevku je predstavljena hibridna izdelava s ciljnim nalaganjem taljenega polimera in frezanjem. Hibridna izdelava, ki vključuje kombinacijo tehnologije dodajanja materiala po plasteh in tehnologije odrezavanja, se vse pogosteje uporablja v industriji. Vedno več proizvajalcev obdelovalnih strojev ponuja tudi hibridne stroje, ki imajo obe tehnologiji implementirani na enem stroju, kar omogoča izdelavo ob enem vpetju. Tudi na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je bil izdelan takšen hibridni stroj, kar je bilo opisano že v prvem delu tega članka (v prejšnji številki revije Ventil). V prvem delu članka smo predstavili optimizacijo tehnoloških parametrov hibridne izdelave, kjer smo za postopek ciljnega nalaganja taljenega polimera uporabili standardno ekstrudorsko šobo premera D = 0.4 mm. V drugem delu članka je predstavljena optimizacija tehnoloških parametrov pri uporabi nestandardne ekstrudorske šobe večjega premerom D = 1.1 mm. Na koncu je opisana še primerjava rezultatov hibridne izdelave z obema šobama.
 
Ključne besede: hibridna izdelava, ciljno nalaganje taljenega polimera, obodno frezanje, material PLA, načrtovanje eksperimentov, empirično modeliranje in optimizacija
 
pdfHibridna izdelava s postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera in frezanja: II. del – Optimizacija tehnoloških parametrov hibridne izdelave ob uporabi ekstrudorske šobe večjega premera in primerjava rezultatov s standardno ekstrudorsko šobo (.pdf 435KB)
 

 

Mednarodnopravni status vodje zrakoplova – 2. del

 
Mag. Aleksander Čičerov, univ. dipl. prav., UL, Fakulteta za strojništvo – uredništvo revije Ventil
 
Izvleček: Poskus uzakoniti mednarodnopravni status vodje zrakoplova temelji na dejstvu, da se ta pri opravljanju svojih nalog znajde v različnih pravnih okoljih. Ali je njegov status tudi mednarodnopravno urejen in kakšne so možnosti, da ga bodo ščitili mednarodni predpisi? Vodja zrakoplova ni samo pilot v klasičnem smislu, vse bolj postaja letalski menedžer. Se njegova vloga (pravice in dolžnosti) z modernimi tehnologijami spreminja in če se, ali je še nujen za varno, pravočasno in učinkovito upravljanje z zrakoplovom?
 
Ključne besede: vodja zrakoplova, mednarodnopravni status, Čikaška konvencija, aneksi, de lege lata, de lege ferenda, Tokijska konvencija, osnutek Konvencije o pravnem statusu vodje zrakoplova, ICAO (februar 1947)
 
pdfMednarodnopravni status vodje zrakoplova – 2. del (.pdf 591KB)
 

 

Avtomatsko niveliranje in brezžično krmiljenje mobilne hidravlične platforme s teleskopskim dvigalom

 
Domagoj Antić, mag. ing. mech., Zvonimir Lažeta, mag. ing. mech., Ph.D. Željko Šitum, full professor,
all University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
 
Povzetek: Mobilna hidravlična platforma je naprava namenjena začasnemu dviganju oseb in opreme na nedostopna mesta, pogosto visoko nad tlemi. Običajno se z dvigalom opravlja iz delovne platforme s strani pooblaščenega operaterja, kar je večkrat problem, ker mora operater hkrati opravljati še delo drugih oseb (npr. snemanje filmov, dela v mestih, …). Z vidika vzdrževanja platforme se pogosto pojavljajo tudi poškodbe ožičenja, ki je napeljano skozi teleskop hidravličnega dvigala. Poškodbe ožičenja v veliki meri vplivajo na razpoložljivost dvigala, zato je želja, da je verjetnost njihovega pojava čim manjša. Z željo po povečanju učinkovitosti sistema je bila izvedena rekonstrukcija hidravlične dvižne platforme z avtomatskih niveliranjem in brezžičnim krmiljenjem, ki hkrati onemogoča prevrnitev. Za PLC krmilnik je bil izdelan program, ki omogoča še dodatne prednosti takega sistema.
 
Ključne besede: mobilna hidravlična platforma, teleskopsko dvigalo, avtomatsko niveliranje, brezžično krmiljenje
 
pdfAvtomatsko niveliranje in brezžično krmiljenje mobilne hidravlične platforme s teleskopskim dvigalom (.pdf 808KB)
 

 

Testiranje hidravličnih filtrirnih materialov po standardu

 
Doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž.,
Anže Peterlin, oba Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
Matej Tomšič, univ. dipl. inž., TRM filter, d. o. o., Ljubljana
 
Izvleček: Čistoča hidravlične kapljevine je ključnega pomena za dolgotrajno brezhibno delovanje hidravličnih strojev in naprav. Več dejavnikov vpliva na čistočo, vendar je praviloma na prvem mestu uporaba ustreznih hidravličnih filtrov. V prvem delu prispevka je predstavljen kratek pregled standarda ISO 16889 s priporočili za določitev testnih parametrov preizkuševališča. Na podlagi priporočil iz standarda je bilo izdelano preizkuševališče za testiranje filtrirnih materialov - membran. Na koncu so predstavljeni rezultati prvih testov filtrirne membrane.
 
Ključne besede: hidravlično olje, čistoča, filtri, standardizirani testi
 
pdfTestiranje hidravličnih filtrirnih materialov po standardu (.pdf 428KB)
 

 

Vzroki za prisotnost zraka v hidravličnem sistemu

 
Izr. prof. dr. Darko Lovrec, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Vzroki za številne nevšečnosti in nepravilnosti v delovanju hidravlične naprave ali pa za krajšo uporabno dobo mineralnega hidravličnega olja od pričakovane so v tesni povezavi s prisotnostjo zraka. Zrak se lahko v napravi pojavi zaradi najrazličnejših vzrokov in v različnih oblikah. Lahko je očem viden, saj se pojavlja v obliki pen ali elementarnih zračnih mehurčkov, lahko pa je »neviden«, saj je raztopljen v tekočini. V tem primeru ga v elementarni obliki opazimo šele kasneje, ko se spremenijo obratovalne (tlačne) razmere. Te pa so v ozki povezavi z zasnovo samega hidravličnega sistema in posameznih gradnikov. Na pojav zraka v hidravličnem sistemu pa vplivajo tudi uporabljano olje oz. vrsta hidravlične tekočine in njene fizikalno-kemične lastnosti.

V prispevku se bomo posvetili različnim oblikam zraka v hidravličnem sistemu, vzrokom za njihov nastanek in razumevanju mehanizmov njihovega nastanka. Posredno pa bomo na ta način tudi odgovorili na vprašanje, kako se pojavu zraka v hidravličnem sistemu izogniti. Zaradi številnih posledic prisotnosti zraka v hidravličnem sistemu tega povsem upravičeno uvrščamo med kontaminante.
 
Ključne besede: hidravlični sistem, zrak, kontaminant, aeracija, penjenje
 
pdfVzroki za prisotnost zraka v hidravličnem sistemu (.pdf 472KB)
 

 

Hibridna izdelava s postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera in frezanja: I. del – Optimizacija tehnoloških parametrov hibridne izdelave ob uporabi standardne ekstrudorske šobe

 
Damir Grguraš, univ. dipl. inž.,
doc. dr. Davorin Kramar, univ. dipl. inž.,
David Homar, univ. dipl. inž.,
prof. dr. Janez Kopač, univ. dipl. inž.,
vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Izdelke zelo kompleksnih geometrij je včasih težko izdelati na konvencionalen način z odrezavanjem. Kot veliko lažji in cenovno ugodnejši način izdelave se vse več uporablja aditivna tehnologija oziroma tehnologija dodajanja materiala po plasteh. Pri tehnologiji dodajanja materiala po plasteh je glavna pomanjkljivost slabša kakovost zunanje površine, ki pa jo lahko naknadno izboljšamo z odrezavanjem. V tem primeru govorimo o hibridni izdelavi, ki je predstavljena v tem dvodelnem prispevku. S postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera je izdelan vzorčni izdelek, ki mu je s postopkom obodnega frezanja izboljšana hrapavost zunanje površine. I. del prispevka zajema optimizacijo tehnoloških parametrov omenjene hibridne izdelave ob uporabi standardne ekstrudorske šobe (premer D = 0.4 mm) za ciljno nalaganje taljenega polimera. II. del prispevka (v naslednji številki revije Ventil) pa bo zajemal optimizacijo tehnoloških parametrov iste hibridne izdelave ob uporabi večje, nestandardne, ekstrudorske šobe (premer D = 1.1 mm), ki je bila uporabljena zaradi skrajšanja celotnega časa izdelave. Prikazana bo tudi primerjava pridobljenih rezultatov z obema šobama.
 
Ključne besede: hibridna izdelava, ciljno nalaganje taljenega polimera, obodno frezanje, material PLA, načrtovanje eksperimentov, empirično modeliranje in optimizacija
 
pdfHibridna izdelava s postopkom ciljnega nalaganja taljenega polimera in frezanja: I. del – Optimizacija tehnoloških parametrov hibridne izdelave ob uporabi standardne ekstrudorske šobegrguras (.pdf 431KB)
 

 

Zmogljivi kolesni električni motorji za električna vozila prihodnosti

 
Luka Ambrožič, univ. dipl. inž., Elaphe Propulsion Technologies Ltd., Ljubljana, Slovenia
 
Razširjeni povzetek

Avtomobilska industrija se vse bolj osredotoča na proizvajanje električnih avtomobilov in tako izpolnjuje prikrito hrepenenje človeštva, da se odkupi okolju. Medtem pa se za kulisami bije boj med različnimi e-tehnologijami prihodnosti. Še vedno so med manj zastopanimi tehnologijami, a glavni favoriti oblikovalcev vozil, kolesni elektromotorji. Utemeljeno najpreprostejši in najbolj prefinjen koncept izmed vseh oblik pogonskih sistemov so kolesni elektromotorji še vedno tehnično zahteven izziv tako za inženirje in znanstvenike kot tudi za podjetnike in inovatorje.

Začetek vožnje terja od pogonskega sistema vozila največji navor ravno pri speljevanju, za kar so pri klasičnih avtomobilih z motorji na notranje zgorevanje potrebni mehanski prenosi in menjalniki. Po drugi strani pa električni motorji proizvedejo celoten navor takoj ob zagonu, brez mehanskih prenosov in so pisani na kožo uporabi za pogon avtomobilov. Tudi zgodovinsko so bili električni motorji razviti kot pogonski sklopi prvih avtomobilov (ki so bili električni), čeprav jih je kasneje zaradi različnih razlogov izpodrinil motor z notranjim zgorevanjem. Dandanes narekuje videz avtomobilov prav klasični pogonski sistem, ki je sestavljen iz motorja na notranje zgorevanje, menjalnika in diferenciala ter izpušnega sistema. Večji del pogonskega sistema je v prednjem delu vozila in pod potniško kabino, kar oblikovalcem vozil praktično onemogoči oblikovanje, ki bi se osredotočilo na uporabniško izkušnjo potnikov. Skupaj z razvojem baterij in naprednih kolesnih elektromotorjev pa se lahko tradicionalna oblika pogonskega sistema drastično spremeni, saj pri uporabi kolesnih električnih motorjev postanejo menjalniki, centralni motor ter ostale komponente mehanskih prenosov popolnoma odveč, pri tem pa se dosežejo izjemno velik izkoristek energije – preko 90 %, nižja teža vozil in veliko povečanje nadzora nad dinamiko vozila ter izboljšanje varnosti.
 
Ključne besede: električna vozila, pogon prihodnosti, v platišču, sinhronski motor s permanentnimi magneti, neposreden prenos, visok izkoristek, regeneracija, elektronska komutacija, EM-topologija
 
pdfZmogljivi kolesni električni motorji za električna vozila prihodnosti (.pdf 367KB)
 

<< < 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 ... 20 21 > >>

Novice

 
 
Letos izjemno uspešno »Stičišče znanosti in gospodarstva« tudi na 52. MOS-u v Celju
Na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, v Celju so se že četrtič, v »Stičišču znanosti in gospodarstva«, ki je projekt Ministrs... »
 
 
29. Tehniški posvet vzdrževalcev Slovenije
Program  posvetovanja
Otočec, 9. in 10. oktober 2019 »
 
 
Podelitev nagrad SLO manus na Dnevu inovativnosti 2019
Manus simbolizira pogum in prizadevanja za raziskovanje novih tehnologij na področju uporabe tribo-polimerov. V podjetju HENNLICH spodbujamo lokalne ... »
 

Izpostavljamo znanstvene in strokovne članke

   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.