Uredništvo


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394, 1000 Ljubljana

T: 01 47 71 704
F: 01 25 18 567 
    01 4771-772
E-mail: ventil@fs.uni-lj.si

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Znanstveni in strokovni članki

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
 

Modificirano diskasto mešalo z asimetričnimi lopaticami za dispergiranje velikih količin plina v fermentorju

 
Doc. dr. Andrej Bombač, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: V delu so predstavljene osnovne karakteristike mešala za dispergiranje velikih količin zraka pri fermentacijskem procesu. Radialno diskasto mešalo z asimetrično zapognjenimi lopaticami (ABT) je bilo razvito in patentirano kot zadnje v sklopu raziskave modificiranih mešal v Laboratoriju za dinamiko fluidov in termodinamiko (LFDT) na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Analiza osnovnih karakteristik mešala v modelni mešalni napravi standardne geometrijske konfiguracije zajema meritve (a) moči mešala pri mešanju kapljevine in pri dispergiranju zraka v vodi vse do nastanka, (b) nastanek poplavnega stanja in (c) čase pomešanja. Disipacija energije ABT-mešala je pri mešanju kapljevine v režimih delovanja industrijskih naprav zelo majhna, izraženo s številom moči ~ 1,75. Pri dispergiranju  zraka v vodo mešalo pri istih vrtljajih (Fr = 0,3) ob zelo majhnem zmanjšanju moči (<16 %) dispergira bistveno večjo (53 %) količino zraka kot standardno Rushtonovo mešalo in pri tem dosega tudi krajše čase pomešanja. Za primerjavo učinkovitosti tega mešala z drugimi  mešali so v delu povzeti tudi izsledki iz naših predhodnih raziskav.
 
Ključne besede: mešanje, dispergiranje zraka, ABT diskasto mešalo z asimetričnimi lopaticami, moč mešanja, poplavno stanje, čas pomešanja
 
pdfModificirano diskasto mešalo z asimetričnimi lopaticami za dispergiranje velikih količin plina v fermentorju (.pdf 1.3MB)
 

 

Pregled uporabe laserskih tehnologij v avtomobilski industriji

 
Doc. dr. Damjan Klobčar, univ. dipl. inž.,
prof. dr. Janez Tušek, univ. dipl. inž., oba Univerza v Ljubljani, fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Prispevek predstavlja pregled uporabe laserskih tehnologij v avtomobilski proizvodnji. Opisuje uporabo laserskega varjenja v primerjavi z uporovnim varjenjem ter njune prednosti in slabosti pri izdelavi avtomobilske karoserije. Predstavlja tudi uporabo laserskega rezanja pri izdelavi notranjih in zunanjih delov vozila pri proizvodnji vozil manjših serij. Predstavljeni so primeri pravilnega uvajanja laserskih tehnologij v proizvodni proces in oblikovanja izdelkov za lasersko varjenje. 
 
Ključne besede: lasersko varjenje, lasersko varjenje s parnico, lasersko hibridno varjenje, lasersko transparentno varjenje, lasersko rezanje, uporovno točkovno varjenje
 
pdfPregled uporabe laserskih tehnologij v avtomobilski industriji (.pdf 1.2MB)
 

 

Vodenje invertiranega sferičnega nihala z robotom tipa SCARA

 
Žiga Petrič, univ. dipl. inž., Tehna,  d. o. o., Ljubljana
Prof. dr. Igor Škrjanc, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 
Izvleček: Prispevek raziskuje možnosti modeliranja in simulacije sistemov na PLC krmilniku proizvajalca Allen-Bradley in pripadajoči programski opremi. Za nalogo smo izbrali robot tipa SCARA, ki ima na prijemalo pritrjeno invertirano sferično nihalo (to je nihalo, ki je prosto gibljivo v dveh prostostnih stopnjah). Naloga robota je, da zaniha nihalo v navpično lego in jo vzdržuje, medtem pa se lahko giblje v delovnem območju in izvaja druge operacije (npr. pobiranje in odlaganje predmetov). Delo vključuje izdelavo matematičnega modela nihala, algoritem za zanihanje nihala v navpično lego, regulator za vodenje nihala, simulacijo in 3D vizualizacijo celotnega sistema. Narejen je tudi grafični vmesnik (HMI) za upravljanje s poskusom in nastavljanje različnih parametrov.
 
Ključne besede: Invertirano nihalo, sferično nihalo, SCARA robot, napredno vodenje, simulacija, 3D izris, Allen-Bradley
 
pdfVodenje invertiranega sferičnega nihala z robotom tipa SCARA (.pdf 548KB)
 

 

Izboljšanje dinamičnih lastnosti hranilnikov električne energije

 
Mag. Marijan Španer, univ. dipl. inž., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko
 
Izvleček: Prispevek obravnava sisteme za hranjenje energije pri električnih in hibridnih vozilih ter različne možnosti izboljšav njihovih dinamičnih lastnosti. Ključni element vozil z električnim pogonom je učinkovit hranilnik električne energije. Lastnosti akumulatorske baterije so odvisne od izbrane tehnologije, delovne temperature, tipa obremenitve, življenjske dobe / starosti in še nekaterih drugih pogojev. Zelo pomembna lastnost hranilnika električne energije je zmožnost oddajanja in sprejemanja velike količine energije v kratkem času. Ob tem naj bi bil izkoristek hranilnika čim boljši. Standardne akumulatorske baterije (še zlasti svinčene) te zahteve le težko izpolnijo. Zato lahko dodamo sklope, ki so sposobni učinkovito prevzeti konice moči in na ta način bistveno izboljšajo dinamične lastnosti, izkoristek ter podaljšajo življenjsko dobo baterije.

V prispevku je predstavljeno, kako se na osnovi simulacije določi obremenitev baterije med vožnjo vozila. Glede na visoko dinamiko obremenitve se izkaže, da baterija pri vršnih vrednostih obremenitve ne zmore shranjene energije učinkovito pretvoriti v električno. Ta pomanjkljivost se rešuje z dodatnim hranilnikom energije, kot sta superkondenzator ali mehanski vztrajnik. Obe izvedbi »dinamičnega« hranilnika energije sta v prispevku podrobneje opisani, prav tako tudi način njune integracije v »hibridni« hranilnik električne energije.
 
Ključne besede: električna vozila, vozni cikli, hranilniki električne energije, superkondenzator, vztrajnik, bidirectional Buck-Boost converter
 
pdfIzboljšanje dinamičnih lastnosti hranilnikov električne energije (.pdf 864KB)
 

 

Diagnosticiranje napak hidravličnega motorja

 
Doc. dr. Franc Majdič, univ. dipl. inž.,
Jakob Pintar, dipl. inž., oba Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Hidravlični stroji in naprave se uporabljajo skoraj v vseh vejah tehnike. Ena od široko uporabljanih hidravličnih sestavin so hidravlični motorji, med drugimi tudi zobniški, tipa gerotor. Prispevek predstavlja odkrivanje napak na hidravličnem motorju s pomočjo precizne merilne opreme. Na del drsne površine rotorja hidravličnega motorja je bila namenoma vnesena napaka. Z natančnim inkrementalnim magnetnim kotnim dajalnikom smo to napako zaznali in dokazali, da je mogoče zgodnje odkrivanje napak s pomočjo tovrstne merilne opreme.
 
Ključne besede: mobilna hidravlika, hidravlični motor, meritve, diagnostika, inkrementalni kotni dajalnik
 
pdfDiagnosticiranje napak hidravličnega motorja (.pdf 1.2MB)
 

 

Metoda za spremljanje kakovosti izdelka v proizvodnji papirja

 
Doc. dr. Tom Bajcar, univ. dipl. inž., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
Andrej Šinkovec, univ. dipl. inž., Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana;
Aleš Malneršič, univ. dipl. inž.,
prof. dr. Brane Širok, univ. dipl. inž.,
dr. Lovrenc Novak, univ. dipl. inž., vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
Izvleček: Predstavljena je vizualizacijska računalniško podprta metoda za spremljanje kakovosti papirja med njegovo proizvodnjo. Metoda temelji na obdelavi posnetkov papirne mase pred vstopom v sušilnik in papirja po izstopu iz njega. Vlaknasta struktura papirja je bila spremljana v izbranih opazovalnih oknih z velikostjo, ki se je prilagajala hitrosti potovanja papirja skozi stroj. Obdelava posnetkov je bila izvedena s pomočjo osnovnih statističnih metod, kar omogoča hitro odzivnost opazovalnega sistema. Prikazana metoda je sposobna zaznati anomalije v papirni masi in papirju po časovnih vrstah povprečnih jakosti sivin v opazovalnih oknih. S prikazanimi relacijami je omogočeno tudi ugotavljanje primernosti vstopne papirne mase za doseganje želene gramature končnega proizvoda. Razvoj metode se kaže v smeri prilagajanja velikosti opazovalnih oken, optimiranja napovedi pri nizkih gramaturah in določevanja tolerančnih meja znotraj posamezne gramature.
 
Ključne besede: papir, vizualizacija, nadzor kakovosti
 
pdfMetoda za spremljanje kakovosti izdelka v proizvodnji papirja (.pdf 2.2MB)
 

 

Zasnova in testiranje brezkontaktnega merilnega sistema za nadzor raztezanja membrane mehanskega termostata

 
Dr. Jure Rejc, univ. dipl. inž.,
prof. dr. Marko Munih, univ. dipl. inž., oba Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za robotiko
 
Izvleček: Članek opisuje izbiro ustreznega merilnika za merjenje raztezka membrane diastata v fazi polnjenja s polnilnim oljem. Izbrali smo brezkontaktni merilnik razdalje, ki dimenzijsko ustreza vgradnji na obstoječe rotacijske polnilne naprave. Merilnik izmerjene vrednosti posreduje v obliki analogne napetosti, zato smo v ta namen razvili tudi mikrokrmilniški sistem z namensko programsko opremo, ki je skrbela za zajem, statistično analizo in posredovanje meritev centralnemu računalniku. Detajlna testiranja so pokazala, da je celoten merilni sistem sicer podvržen temperaturnemu lezenju, vendar so časovne konstante veliko večje od časa polnjenja enega diastata. Nelinearnost merilnega sistema se je izkazala za preveliko glede na podane zahteve, zato je bila v mikrokrmilniški program vnesena kompenzacija nelinearnosti. Celoten merilni sistem je del večjega regulacijskega sistema, ki je podjetju znatno znižal proizvodne stroške, predvsem pa dvignil kvaliteto napolnjenosti diastatov.
 
Ključne besede: raztezanje membrane, brezkontaktno merjenje razdalje, nelinearnost, temperaturno lezenje
 
pdfZasnova in testiranje brezkontaktnega merilnega sistema za nadzor raztezanja membrane mehanskega termostata (.pdf 1.8MB)
 

 

Identifikacija lineariziranega modela sinhronskega generatorja

 
Izr. prof. dr. Jožef Ritonja, univ. dipl. inž.,
dr. Martin Petrun, univ. dipl. inž., oba Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko;
Danilo Klasinc, univ. dipl. inž., Dravske elektrarne Maribor
 
Izvleček: Članek predstavlja uporabo rekurzivne identifikacijske metode najmanjših kvadratov z eksponencialnim pozabljanjem za identifikacijo parametrov poenostavljenega lineariziranega vhodno-izhodnega modela sinhronskega generatorja, ki obratuje v sinhronizmu z močnim elektroenergetskim sistemom. Uporaba identifikacijske metode nadomesti potrebo po poznavanju ali meritvah konstrukcijskih podatkov sinhronskega generatorja in povezovalnega voda. V članku je prikazana podrobna analiza vpliva parametrov identifikacijske metode na hitrost in natančnost identifikacije. Na osnovi analize so postavljene smernice za izbiro parametrov identifikacijske metode. Uporabnost dobljenih rezultatov je potrjena s primerjavo časovnih odzivov nelinearnega dq-modela in identificiranega lineariziranega vhodno-izhodnega modela sinhronskega generatorja z napetostnim regulacijskim sistemom, ki obratuje sinhrono z močnim elektroenergetskim sistemom.
 
Ključne besede: sinhronski generator, identifikacija, rekurzivna identifikacijska metoda najmanjših kvadratov
 
pdfIdentifikacija lineariziranega modela sinhronskega generatorja (.pdf 402KB)
 

 

Robotsko mikrokovanje

 
Matej Miklavčič, Ferročrtalič, d. o. o., Dolenjske Toplice;
doc. Dr. Mitja Muhič, Fakulteta za industijski inženiring Novo mesto, Novo Mesto
 
Izvleček: Kontroliran postopek mikrokovanja (angl: Shot Peening) je že dlje časa znana površinska obdelava v hladnem, uporabljena predvsem pri izdelavi dinamično obremenjenih mehanskih komponent. Mikrokovanje je v bistvu močno kontrolirana obdelovalna operacija, s katero se povečajo trajne dinamične trdnosti in korozijske odpornosti obremenjenih površin elementov.

Za doseganje želene produktivnosti, učinkovitosti, ponovljivosti in praktične uporabnosti obdelanih izdelkov je pri samem postopku potrebno spremljati procesne parametre, ki opisujejo obdelovanec, in parametre same obdelave. Tovrstni sistemi so za aplikacije v letalski industriji strogo specificirani po aktualnem standardu SAE AMS-2432.

Uporaba računalniško vodenega robotskega mikrokovanja omogoča proizvajalcem komponent doseganje strogih zahtev, ki jih narekuje ta proces. To še posebej velja za področje izdelave visoko učinkovitih turboreaktivnih motorjev, kjer se zaradi kompleksnih geometrij in vse strožjih zahtev klasične metode ne uporabljajo več.
 
Ključne besede: mikrokovanje, zaprtozančna regulacija, robotska manipulacija, ponovljivost, fleksibilnost, učinkovitost, procesno vodenje, zajemanje podatkov, procesna zgodovina
 
pdfRobotsko mikrokovanje (.pdf 1.8MB)
 

 

Uporaba silicijevih matičnih zmesi z namenom kontrole koeficienta trenja polioksimetilnih (POM) zobnikov

 
Jean Habimana, PhD, Multibase Dow Corning France,
Céline Chevallier, PhD Multibase Dow Corning France,
Frederic Gubbels, PhD Dow Corning Seneffe Belgium,
Bxxxxxx Meunier, Phd, Multibase Dow Corning France,
Claude Letouche, Dow Corning  Seneffe Belgium
 
Razširjeni povzetek

Z razvojem avtomobilske tehnologije se v različnih avtomobilskih modulih uporablja vse več elektronskih komponent, ki voznikom omogočajo boljšo varnost in udobje. Vgrajene elektronske komponente morajo zagotavljati pravilno delovanje v celotnem življenjskem ciklu avtomobila, kar pomeni, da morajo biti dobro zaščitene pred grobimi vplivi okolja, vlago in onesnaženostjo zaradi izpušnih plinov.

Zaradi omenjenih razlogov je vedno večje povpraševanje po materialih iz plastike, ki so sposobni odstraniti hlapljive delce, ki se lahko kondenzirajo po površinah elektronskih komponent avtomobila. Plastika se vse pogosteje pojavlja v različnih oblikah, v različnih aplikacijah, eden takih primerov je uporaba plastičnih zobnikov kot alternativa kovinskim. Plastični zobniki so lahko manjši, izdelani so lahko z večjo natančnostjo kot kovinski, proizvodnja pa je enostavnejša in cenejša. Kot vsi tudi plastični zobniki potrebujejo mazanje za zmanjševanje šuma, blaženje tresljajev, zmanjšanje izgub itd.

Eden od vse bolj uporabljanih polimernih materialov je polioksimetilen (POM), poznan tudi kot poliacetal, ki je termoplastična smola z dobrimi tribološkimi lastnostmi, kot so nizko trenje, nizka obraba, velika togost, obstojnost in odlična dimenzionalna stabilnost. Zaradi nizkega trenja je zaželen na področjih, kjer je potrebno samomazanje, npr. pri ležajih, elektronskih napravah, tekočih trakovih, majhnih zobnikih, medicinskih konektorskih ceveh itd. Do sedaj je bil čisti POM uporabljen v aplikacijah, ki delujejo pri nizki hitrosti in nizki obremenitvi. Za uporabo POM-a v aplikacijah, ki so izpostavljene daljšim obremenitvam, obrabi, trenju, je potrebno material izboljšati. Lastnosti materiala lahko izboljšamo z dodajanjem različnih elementov v plastične smole v samem procesu mešanja/sestavljanja, brizganja in vlivanja.

Dow Corning je razvil serijo matičnih zmesi, ki temeljijo na siliciju. Z dodajanjem majhnih količin teh zmesi plastičnim masam, kot je poliacetal, te dobijo zelo dobre mazalne lastnosti. Problem se pojavi, ker lahko pride pri materialih z vsebnostjo silicija do izparevanja delcev z visokim izparilnim tlakom iz matrike in nalaganja teh delcev na elektronske komponente. Dosedanje raziskave so pokazale, da pride do okvar na komponentah, ko je nivo kontaminiranega silicija v mejah od 0,5 do 64 µg/cm2. V tej raziskavi smo pokazali, da uporabljene silicijeve matične zmesi vsebujejo zelo nizek nivo silicijevih izparilnih delcev, veliko pod nivojem, ki naj bi povzročal škodo na elektronskih in električnih komponentah v avtomobilu. Poleg nivoja najbolj hlapljivih komponent smo v raziskavi računali izparilni tlak pri sobni temperaturi in koncentracijo teh delcev v končnem prostoru. Rezultati so pokazali, da z dodajanjem matičnih zmesi Dowa Corninga v POM vplivamo tudi na znižanje koeficientov trenja. Kar pomeni, da silicijeva matična zmes znižuje koeficient trenja in omogoča uporabo plastike v najzahtevnejših aplikacijah.
 
Ključne besede: silicij, POM, matične zmesi, kontaminacija, koeficient trenja, avtomobilska elektronika
 
pdfUporaba silicijevih matičnih zmesi z namenom kontrole koeficienta trenja polioksimetilnih (POM) zobnikov (.pdf 816KB)
 

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

Novice

 
 
V okviru 52 sejma MOS že četrto Stičišče znanosti in gospodarstva
Na celjskem sejmišču bo med 10. in 15. septembrom letos več kot 50 visokotehnoloških podjetij in raziskovalnih ustanov predstavilo inovacije, vrhu... »
 
 
Vabilo na konferenco: Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu
Vabljena predavanja, predstavitve člankov, študentska sekcija, podelitev nagrad Tehnološke mreže, razstava pokroviteljev in borza kadrov. Teme pre... »
 
 
V 15 letih 90 strokovnih dogodkov – od Nanotehnoloških dnevov do Stičišča znanosti in gospodarstva
Janez Škrlecu, dolgoletnemu članu Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in ustanovitelju Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, je ... »
 

Izpostavljamo znanstvene in strokovne članke

 
 
 
Klemen Pompe, Robert Ivančič, Primož Repnik, Janez Tušek
Robotsko lasersko varjenje nerjavne pločevine

 

 
   
   
 ppt commerce  MIEL-OMRON
   

Ventil 

revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta.